På svenska
Yleiskirje
9/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014–2016 (KVTES 2014–2016) – palkantarkistus 1.7.2015 lukien

Palkantarkistus 1.7.2015 lukien (KVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom.)

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen kesän 2015 sopimuskorotuserän käytöstä, joka kokonaisuudessaan käytetään:

  • työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen
  • palkkahinnoitteluliitteiden (liitteet 1,2, 7 ja 8) uudistamiseen
  • eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5
  • omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen (KVTES 2014–2016 liite 12).

Edellä kuvatun ratkaisun kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Työnantajakohtaisesti kustannustaso voi poiketa merkittävästi keskimääräisestä kustannustasosta. Tähän vaikuttavat kunnan/kuntayhtymän henkilöstörakenne, henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen taso palkkahinnoittelukohdittain sekä kuinka suuri osa henkilöstöstä tekee jaksotyötä. 

Palkantarkistukseen 1.7.2015 lukien varattu korotus tulee käytetyksi kokonaan keskitetysti sopijaosapuolten sopimalla tavalla, joten 1.7.2015 lukien KVTES:ssa ei ole yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 peruspalkat 1.7.2015 alkaen

Palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat 1.7.2015 alkaen ovat yleiskirjeen liitteessä 1.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudistaminen

Sopimusratkaisun yhteydessä uudistettiin kokonaisuudessaan palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 määräykset. Uudet palkkahinnoitteluliitteet tulevat voimaan 1.7.2015 lukien.

Palkkahinnoitteluliitteisiin 3, 4, 5 ja 6 ei tullut tekstimuutoksia. Eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkat kuitenkin korottuvat 1.7.2015 lukien (katso yleiskirjeen liite 1).

Palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteessä 2.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 soveltamisohjeet ovat yleiskirjeen liitteissä 3–6.

Mikäli tehtävä siirtyy palkkahinnoittelun ulkopuoliseksi palkkahinnoittelu-kohdista 01HAL031, 01HAL032, 01HAL033, 02KIR011 tai 02KIR012, niin työntekijään/viranhaltijaan sovellettavaa peruspalkkaa tarkistetaan sitä ennen. Katso yleiskirjeen liitteet 3 ja 4.

Uudistuksen vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan katso tarkemmin ko. liitteet 3–6.

Palkkahinnoittelu-uudistukseen liittyviä esimerkkejä on yleiskirjeen liitteissä 3–6. Näitä esimerkkejä voi hyödyntää myös toisessa palkkahinnoittelukohdassa, jos palkkahinnoittelukohtien määräykset ovat rakenteeltaan samanlaisia.

Ohjetaulukko palkkahinnoittelu-uudistuksen käytännön toteuttamiseen kunnissa/kuntayhtymissä on yleiskirjeen liitteessä 7.

Tehtävien vaativuuden arviointi

Palkkahinnoitteluliitteissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa paikallisiin tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiin. Kunnissa ja kuntayhtymissä on tarpeen arvioida ja mahdollisesti päivittää ao. ammattiryhmiä koskevia tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiä (KVTES II luvun 9 §).

Ks. myös seuraavat KVTES:n palkkausluvun määräykset: 

  • palkkausluvun koulutusilmaisut ks. II luku 7 §
  • palkkahinnoittelun ulkopuolisia koskevat määräykset, II luku 8
  • palkkausluvun 9 § 2 mom. (koulutuksen puuttumista koskeva peruspalkan alentaminen), ks. myös KT:n yleiskirje 37/2011

Tarkistettujen palkkojen maksaminen (KVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjan 9 §)

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 12)

Perhepäivähoitajia koskevat sopimusmuutokset (tilapäinen hoitovapaa) ovat yleiskirjeen liitteessä 8. Soveltamiseen liittyviä esimerkkejä on liitteessä 9.  

Työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistaminen

Työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen liittyvä KT:n yleiskirje nro. 10 julkaistaan erikseen.

KT:n yleiskirje 12/2013

KT:n yleiskirjeessä 12/2013 on selostettu Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2014–2016 ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä vuoden 2014 palkantarkistuksia.

KVTES 2014–2016 -sopimuskirja

KVTES:n sopimuskirjaa ei paineta uudelleen muuttuneiden määräysten takia. Muuttuneet määräykset löytyvät KT:n yleiskirjeistä ja KT:n nettisivustolta.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö  Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet
1.KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden (1–8) peruspalkat 1.7.2015 lukien
2.KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 sopimusmääräykset
3.Palkkahinnoitteluliitteen 1 "Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö" soveltaminen
4.Palkkahinnoitteluliitteen 2 "Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
henkilöstö" soveltaminen
5.Palkkahinnoitteluliitteen 7 "Lomituspalveluhenkilöstö" soveltaminen
6.Palkkahinnoitteluliitteen 8 "Muiden alojen palveluhenkilöstö"
soveltaminen
7.Ohjetaulukko palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudistamiseen
liittyen
8.Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 12) 11 § 
9.Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 12) 11 §:n soveltamiseen liittyviä esimerkkejä 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT