Suomeksi
Cirkulär
9/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA 2014–2016) – lönejustering 1.7.2015

Lönejustering från 1.7.2015 (§ 3 mom. 4 i underteckningsprotokollet till AKTA 2014–2016)

Avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet har enats om användningen av den avtalsenliga förhöjningspotten sommaren 2015. Potten används i sin helhet för följande ändamål:

 • revidering av bestämmelserna om periodarbetstid i arbetstidskapitlet
 • revidering av lönebilagorna (bilaga 1, 2 ,7 och 8)
 • höjning av grundlönerna i vissa lönepunkter i lönebilaga 4 och 5
 • ändring av anställningsvillkoren för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (AKTA 2014–2016 bilaga 12).

Kostnadseffekten av uppgörelsen är i genomsnitt 0,3 procent av lönesumman inom AKTA. Per arbetsgivare beräknat kan kostnadsnivån avvika betydligt från den genomsnittliga kostnadsnivån. Inverkande faktorer är kommunens eller samkommunens personalstruktur, nivån på personalens uppgiftsrelaterade löner per lönepunkt och hur stor del av personalen som har periodarbete. 

Den förhöjning som reserverats för lönejusteringar från 1.7.2015 används i sin helhet på central nivå på det sätt som avtalsparterna kommit överens om. Det blir alltså ingen allmän förhöjning eller lokal justeringspott för AKTA:s del 1.7.2015.

Grundlönerna i lönebilagorna 1–8 från 1.7.2015

Grundlönerna enligt lönebilagorna från 1.7.2015 framgår av bilaga 1 till detta cirkulär.

Revideringen av lönebilagorna 1, 2, 7 och 8

I samband med avtalsuppgörelsen reviderades bestämmelserna i lönebilagorna 1, 2, 7 och 8 i sin helhet. De nya lönebilagorna träder i kraft 1.7.2015.

I lönebilagorna 3, 4, 5 och 6 gjordes inga ändringar i texten. Grundlönerna i vissa lönepunkter höjs dock 1.7.2015 (se bilaga 1 till cirkuläret).

De nya avtalsbestämmelserna i lönebilagorna 1, 2, 7 och 8 finns i cirkulärbilaga 2.

I cirkulärbilagorna 3–6 finns tillämpningsanvisningar för lönebilagorna 1, 2, 7 och 8.

Om en befattning som hört till lönepunkt 01HAL031, 01HAL032, 01HAL033, 02KIR011 eller 02KIR012 ställs utanför lönesättningen måste den anställdes grundlön justeras före övergången. Se cirkulärbilagorna 3 och 4.

I fråga om ändringarnas inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen, se cirkulärbilagorna 3–6.

Exempel på ändringarna i lönesättningen finns i cirkulärbilagorna 3–6. Exemplen kan tillämpas också på andra lönepunkter där bestämmelserna har samma struktur.

I cirkulärbilaga 7 finns en sammanställning i tabellform som kommunerna och samkommunerna kan använda när de ska genomföra lönesättningsreformen i praktiken.

Arbetsvärdering

Förändringarna i lönebilagorna kan inverka på de lokala arbetsvärderingssystemen. Kommunerna och samkommunerna behöver bedöma och eventuellt uppdatera arbetsvärderingssystemen i fråga om dessa yrkesgrupper (AKTA kap. II § 9).

Se också följande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA:

 • utbildningsangivelser, kap. II § 7
 • bestämmelser om anställda utanför lönesättningen, kap. II § 8
 • § 9 mom. 2 i lönekapitlet (sänkning av grundlönen vid avsaknad av utbildning), se också KT:s cirkulär 37/2011

Betalning av justerade löner (§ 9 i underteckningsprotokollet till AKTA 2014–2016)

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva höjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justeringsbeloppen senast inom tre månader och de retroaktiva höjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)

De avtalsändringar som gäller familjedagvårdare (tillfällig vårdledighet) framgår av cirkulärbilaga 8. Exempel på tillämpningen finns i cirkulärbilaga 9.

Revidering av bestämmelserna om periodarbetstid

Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i arbetstidskapitlet presenteras i KT:s cirkulär 10/2014.

KT:s cirkulär 12/2013

I KT:s cirkulär 12/2013 har redogjorts för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 och ändringarna i det samt lönejusteringarna år 2014.

Avtalsboken AKTA 2014–2016

AKTA kommer inte att tryckas upp på nytt på grund av de ändrade bestämmelserna. De ändrade bestämmelserna finns i KT:s cirkulär och läggs också ut på webben.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Henrika Nybondas-Kangas

Bilagor    

 1. Grundlönerna i AKTA 1.7.2015 (lönebilagorna 1–8)
 2. Avtalsbestämmelserna i lönebilagorna 1, 2, 7 och 8 i AKTA
 3. Tillämpning av lönebilaga 1 "Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service".
 4. Tillämpning av lönebilaga 2 "Personalen inom kultur- och fritidstjänster"
 5. Tillämpning av lönebilaga 7 "Avbytarpersonal"
 6. Tillämpning av lönebilaga 8 "Servicepersonal inom övriga sektorer"
 7. Sammanställning av förändringarna i lönebilagorna 1, 2, 7 och 8
 8. Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12), § 11
 9. Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12), exempel på tillämpning av § 11

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT