På svenska
Uutinen

Potilasturvalailla turvataan potilaiden henki ja terveys kaikissa tilanteissa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut tilapäistä potilasturvalakia, josta ei ole vielä annettu esitystä. Laki on tarkoitettu viimesijaiseksi keinoksi potilasturvallisuuden varmistamiseen tilanteissa, joissa muut keinot ovat riittämättömiä. KT pitää lakia tärkeänä, jotta potilaiden henki ja terveys voidaan turvata lakkotilanteissa lääketieteellisin perustein.

STM käynnisti potilasturvalain valmistelun 1. huhtikuuta, ja esitys on valmis annettavaksi valtioneuvostolle. Viranomaiset ja asiantuntijat ovat pitäneet lain valmistelua tarpeellisena, koska aluehallintovirastojen saamien tietojen perusteella suojelutyö ja muut työtaisteluun varautumisen ensisijaiset keinot eivät ole riittäneet potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Koska sairaaloissa siirrytään 15.4–20.4. normaaliin toimintaan, lakiesitystä ei tuoda käsiteltäväksi valtioneuvoston istuntoon vielä 13.4.2022. Työtaistelun jatkuessa ministeriö pitää kuitenkin yllä valmiutta antaa potilasturvallisuutta koskeva lakiesitys nopealla aikataululla, jos suojelutyötä koskevissa neuvotteluissa ei onnistuta riittävässä laajuudessa.

Tilapäinen potilasturvallisuuslaki on viimesijainen keino suojelutyön riittävyyden varmistamiseksi ja potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Potilasturvallisuuslaissa säädettävät keinot

Laissa säädettävät välttämättömät turvaamiskeinot potilasturvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuollon työtaistelun aikana olisivat

 • työtaisteluun osallistumattoman henkilön tehtävien tai työskentelypaikan muuttaminen
 • potilasturvatyö, jossa aluehallintovirasto voi määrätä työtaisteluun osallistuvan henkilön työskentelemään enintään viikoksi kerrallaan välttämättömän hoidon tehtävissä siinä toimintayksikössä, jonka työntekijä hän on
 • työaikojen tilapäinen ylitysmahdollisuus enintään kahdeksi viikoksi työntekijöillä, jotka eivät osallistu työtaisteluun tai jotka on määrätty potilasturvatyöhön

Potilasturvatyö koskisi välttämättömiä hoitoja, joita ovat terveydenhuollossa:

 1. tehohoito ja hoito tehostetun valvonnan yksikössä
 2. päivystyksellinen hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti sekä siihen välittömästi liittyvä hoito
 3. ensihoito
 4. synnytysten hoito
 5. pitkäaikaisten sairauksien vaatima välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti
 6. jatkuva hoito tai lääkehoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti
 7. sairaalan osastolla olevien potilaiden välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti
 8. muu 1–7 kohtiin verrattava potilaan hengen turvaamiseksi tai potilaan fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vakavan vaarantumisen estämiseksi välttämättä tarvittava tutkimus ja hoito
 9. edellä 1–8 kohdissa tarkoitettuihin hoitoihin liittyvät diagnostiset, lääkehuollon ja muut lääketieteelliset tukipalvelut.  

KT pitää potilaiden hengen ja terveyden turvaamista kaikkein tärkeimpänä asiana

KT on antanut lakiluonnoksesta lausunnon, jonka mukaan suojelutyön saatavuus on määriteltävä lääketieteellisin perustein. Lakiesityksen laajentaminen koskemaan myös sosiaalihuoltoa on KT:n mielestä myös tärkeää.

Perustuslaillisesta yhdistymisvapaudesta eli lakko-oikeudesta tulee voida poiketa silloin, kun ihmisten henki ja terveys ovat välittömästi vaarantumassa.

Muualla verkossa