På svenska
Tiedote

KT tukee hallituksen esitystä potilasturvallisuuslaiksi – käytännön toteutus pitää turvata

Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT pitää hallituksen antamaa esitystä potilasturvallisuuslaista välttämättömänä, jotta kansalaisten henkeä ja terveyttä voidaan suojella. Aluehallintovirastoille pitää turvata riittävät resurssit lain toimeenpanoon.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on tyytyväinen siihen, että hallitus esittää lakia välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta työtaistelun aikana. Laki on ehdottoman tärkeä, jotta työnantajat pystyvät turvaamaan kansalaisten hengen ja välttämättömän hoidon tilanteessa, jossa ammattijärjestöjen työtaistelukeinot kovenevat. 

– Kokonaisuus ja lähtökohdat ovat hyvät. Esityksessä on kuitenkin yksityiskohtia, joihin KT on kiinnittänyt huomiota, kertoo johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen.

Lakiesityksen mukaan työntekijäjärjestön on työtaistelussa huolehdittava siitä, että työnantaja pystyy turvaamaan potilaille välttämättömän hoidon. Riittävästä suojelutyöstä on neuvoteltava työnantajan kanssa. KT pitää tätä periaatetta oikeana.

Hyvää on myös laaja keinovalikoima, jolla viranomainen voi puuttua vaaraa aiheuttavaan työtaisteluun. 

– Erityisesti mahdollisuus siirtää tai keskeyttää työtaistelu on tarpeellinen. On tärkeää, että lakiesityksessä on huomioitu myös joukkoirtisanoutumisen mahdollisuus, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Huoli AVIen resursseista

Esityksen mukaan päätökset lakkojen valvonnasta ja rajoittamisesta tekee paikallinen Aluehallintovirasto eli AVI. KT kantaa huolta sen käytännön toteutettavuudesta. Laissa on annettu tarkkoja määräaikoja esimerkiksi päätösten tiedoksi saattamisesta.

– On tärkeää, että aveilla on riittävät resurssit tehdä nopeita päätöksiä ja antaa niitä tiedoksi kiivaasti etenevissä työtaistelutilanteissa, Mirja-Maija Tossavainen sanoo.

Pitkällä aikavälillä KT katsoo, että Suomessa tulisi olla voimassa pysyvä lainsäädäntö, jolla työtaisteluja voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Lakon rajoittaminen viranomaistoimin on aina viimesijainen keino tilanteissa, joissa kansalaisten henkeä ja terveyttä ei voida muuten turvata. 

– Lakko-oikeus on perusoikeus, joka kuuluu myös hoitajille. Sitä, kuten kaikkia muitakin oikeuksia, tulee kuitenkin käyttää vastuullisesti, sanoo Henrika Nybondas-Kangas.

Laki on esityksen mukaan voimassa ensi vuoteen eli 31.1.2023 asti. Määräaikaa tulisi kuitenkin pidentää huhtikuun 2023 loppuun, jottei lakia tarvitse pian säätää uudestaan.  Tehy ja Super ovat julkisuudessa pitäneet mahdollisena uusien työtaistelujen ajoittamista alkuvuoteen.

KT:n lausunto lakiesityksestä

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT