Uutinen

Järjestöille sakkoja laittomista työtaisteluista

Työtuomioistuin on todennut neljä syksyllä 2021 järjestettyä työtaistelua laittomiksi. Tuomioista kaksi koskee Tehy ry:nja SuPer ry:n paikallisten ammattiosastojen järjestämiä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. JHL ry ja sen paikalliset ammattiosastot tuomittiin sakkoihin Helsingin kaupungin liikennelaitoksessa (HKL) järjestetyistä kahdesta työtaistelusta. Laittomat työtaistelut haittaavat työnantajien toimintaa tuntuvasti, mutta niitä ei pystytä hillitsemään nykyisen tasoisilla hyvityssakoilla.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

Tehylle ja SuPerille sakot laittomista työtaisteluista Pohjois-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä

Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ja SuPerin 12 paikallista ammattiosastoa järjestivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työpaikoilla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 13.–28.9.2021. Työtaisteluun osallistui noin 3 222 Tehyn ja 311 SuPerin ammattiosastojen jäsentä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätökseen olla välittömästi korottamatta ja neuvottelematta hälytysrahan ja sisäisen keikkailun korvausten korotuksista sen jälkeen, kun kesäajan määräaikaisten korotusten maksaminen oli päättynyt.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työpaikoilla ylityö- ja vuoronvaihtokielto järjestettiin 21.9.2021 kello 10–24. Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistui 1.938 Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosaston ja 538 SuPerin Lahden ammattiosaston jäsentä.

Työtaistelun tavoitteena oli painostaa työnantajaa korottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle työvuorojoustoista maksettavia korvauksia, kuten hälytysrahaa.

Sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä järjestetyt työtaistelut olivat lainvastaisia, koska ne kohdistuivat työ- ja virkaehtosopimukseen työrauhan voimassa ollessa. Työtuomioistuin tuomitsi tuomioissaan työtaistelut järjestäneet Tehyn ja SuPerin paikalliset ammattiosastot hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Lisäksi työtuomioistuin katsoi, etteivät Tehy ry, SuPer ry ja Sote ry olleet ryhtyneet laittomien työtaistelutoimenpiteiden johdosta riittäviin valvontatoimenpiteisiin ja
tuomitsi järjestöt maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslakiin perustuvan valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä.

Tehy ry:lle, SuPer ry:lle ja Sote ry:lle sekä niiden paikallisille ammattiosastoille tuomittujen hyvityssakkojen yhteismäärä oli 42 400 euroa. Järjestöt tuomittiin myös korvaamaan yhteisvastuullisesti KT:n oikeudenkäyntikulut molemmissa asioissa.

JHL:n työtaistelut HKL:ssa tuomittiin laittomiksi

Helsingin raidetyöntekijät JHL ry järjesti 7.9.2021 HKL:ssa mielenilmauksen, johon osallistui 143 työntekijää noin kolmestasadasta tuntipalkkaisesta työntekijästä. Toisen työtaistelutoimen toteuttivat Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry sekä Helsingin raidetyöntekijät JHL ry järjestämällä työnseisauksen 16.9.–18.9.2021. Työnseisaukseen osallistui yhteensä 365 työntekijää. Mielenilmauksen ja työnseisauksen syynä oli jäsenistön kokema pettymys HKL:n yhtiöittämisen käsittelyyn henkilöstön kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut koettiin puutteellisiksi.

KT vaati työtuomioistuimessa, että paikallisyhdistykset tuomitaan maksamaan hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja että JHL ja Julkisen alan unioni JAU tuomitaan maksamaan hyvityssakkoja valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Työtuomioistuin totesi työtaistelutoimet laittomiksi. Työtaistelutoimenpiteillä JHL:n paikallisosastot osoittivat mieltään työnantajan työnjohto- ja liikkeenjohtovaltaan kuuluvia päätöksiä vastaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella myös työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut saavat työrauhasuojan työnjohtomääräyksen kautta. Työtaistelulla pyrittiin painostamaan työnantajaa asiassa, joka kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuteen ja liikkeenjohtovaltaan.

Järjestöille ja niiden alayhdistyksille tuomittiin hyvityssakkoja kaikkiaan 25 800 euroa. Ne tuomittiin myös korvaamaan yhteisvastuullisesti KT:lle oikeudenkäyntikulut.

Lisätiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän oikeustapauksista:

  • Työmarkkinalakimies Mimosa Lith ja neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Lisätiedot HKL:n oikeustapauksista:

  • Työmarkkinalakimies Johanna Antikainen ja neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Mimosa Lith

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2044
Matkapuhelin:
+358 40 358 6225
Sähköposti:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Johanna Antikainen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2277
Matkapuhelin:
+358 40 058 0237
Sähköposti:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT