På svenska
Uutinen

Esitykset työaikalaiksi ja työsopimuslain muuttamiseksi lähtevät lausuntokierrokselle

Esitykset uudeksi työaikalaiksi sekä työsopimuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ovat valmistuneet ja lähteneet lausuntokierrokselle. KT jätti jälkimmäiseen eriävän mielipiteen.

Työaika, kuva: Pixhill

KT Kuntatyönantajat on ollut mukana työryhmässä, jossa esitystä työaikalain uudistamiseksi on laadittu. KT:lle tärkeitä kysymyksiä ovat olleet muun muassa jaksotyön soveltamisalan päivittäminen ja yötyötä koskeva sääntely.

Lakiehdotuksen mukaan työpaikalla tapahtuva päivystys on aina luettava kokonaisuudessaan työajaksi. Asiasta ei voitaisi enää toisin sopia virka- ja työehtosopimuksella, kuten lääkärien virkaehtosopimuksessa on tehty.

Uusina lakiesityksessä ovat muun muassa enimmäistyöaikaa ja joustotyöaikaa koskevat määräykset. Laissa säädetty enimmäistyöaika voidaan lisäksi ylittää työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittujen edellytysten täyttyessä, kun siihen on lisäksi henkilön oma suostumus.

KT:lta eriävä mielipide nollatuntisopimuksia pohtineen työryhmän mietintöön

KT on ollut jäsenenä myös työ- ja elinkeinoministeriön nollatuntisopimusten pelisääntöjä selvittäneessä työryhmässä. Työryhmän laatimassa mietinnössä esitetään lisättäväksi työnantajan velvoitteita ja samanaikaisesti vähennetään työntekijän velvoitteita.

Esitys sisältää muun muassa työnantajalle velvollisuuden ilmoittaa kirjallisesti säännöllisen työajan vaihteluväli ja syyt vaihtelevan työajan käyttöön sekä antaa työntekijän pyynnöstä uusi arvio työajasta. Esitys sisältää myös sairausajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa koskevat määräykset.

KT on antanut mietintöön eriävän mielipiteen. KT katsoo, että tarve vaihtelevalla työajalla työskentelyyn on usein sekä työntekijällä että työnantajalla ja että tällaisen työajan työsopimus on väylä kiinteällä työajalla tehtävään työhön. Esitetyt muutokset nostavat työllistämiskynnystä, lisäävät hallinnollista taakkaa ja voivat johtaa työllisyyden ja työpanoksen vähentymiseen.