Suomeksi
Nyhet

Ny arbetstidslag och ändring av arbetsavtalslagen på remiss

Förslagen till ny arbetstidslag och ändring arbetsavtalslagen och vissa andra lagar har blivit klara och skickats på remiss. KT reserverade sig mot ändringen av arbetstidslagen.

Työaika, kuva: Pixhill

KT Kommunarbetsgivarna har suttit med i den arbetsgrupp som utarbetat förslaget till ny arbetstidslag. Viktiga frågor för KT har varit bland annat uppdateringen av tillämpningsområdet för periodarbete och bestämmelserna om nattarbete.

Enligt lagförslaget ska jour på arbetsplatsen alltid i sin helhet räknas som arbetstid. Det ska inte längre vara möjligt att avvika från detta genom kollektivavtal, vilket man gjort i läkaravtalet.

I lagförslaget föreslås det bland annat nya bestämmelser om maximal arbetstid och flexibel arbetstid. Den lagstadgade maximala arbetstiden kan överskridas när förutsättningarna i kollektivavtalet uppfylls och den anställde har gett sitt samtycke.

KT reserverade sig mot förslaget om nolltimmarskontrakt

KT har också varit med i Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som utrett spelreglerna för nolltimmarskontrakt. I arbetsgruppens promemoria förslås att arbetsgivarens skyldigheter utökas och arbetstagarens skyldigheter minskas.

Förslaget innehåller bland annat en skyldighet för arbetsgivaren att skriftligt uppge variationsbredden i den ordinarie arbetstiden och orsakerna till att varierande arbetstid tillämpas. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren ge en ny uppskattning av arbetstiden. Förslaget innehåller också bestämmelser om sjuklön och lön för uppsägningstid.

KT har reserverat sig mot promemorian. KT anser att det ofta är både arbetsgivaren och arbetstagaren som har behov av varierande arbetstid och att ett sådant arbetsavtal är en väg till arbete med fasta arbetstider. De föreslagna ändringarna höjer tröskeln för att få arbete, ökar den administrativa bördan och kan leda till sämre sysselsättning och arbetsinsats.