På svenska
Uutinen

Suosituksia yhdyspintatehtävissä työskentelevien aseman arviointiin sote-uudistuksessa

Kunnat ovat järjestäneet sote-tehtävien hoitamista hallinnollisesti eri tavoin. Kaikissa tilanteissa ei ole selvää, mitkä tehtävät ja mikä osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. KT ja Kuntaliitto ovat tehneet muistion, jossa ne käsittelevät yhdyspintatehtävissä työskentelevien siirtymiseen liittyviä kysymyksiä ja antavat niistä suosituksia.

Asiakkaita terveys- ja sosiaalipalveluiden vastaanotossa

Monissa tilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoidetaan myös muissa kuin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa kunnan yksiköissä. Lisäksi kunnissa ja kuntayhtymissä on kehitetty pitkään toimialojen välisiä yhteistyömuotoja.

Henkilöstön asemasta sote-uudistukseen liittyvässä muutostilanteessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa

Voimaanpanolain henkilöstön asemaa koskevassa 18 §:ssä ei tunnista tilanteita, joissa hyvinvointialueille siirtyviä tehtäviä on hoidettu muissa kuin kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen organisaatiossa (oppilashuollon psykologeja ja kuraattoreja lukuun ottamatta). Voimaanpanolain 18 § ei tunnista myöskään tilanteita, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen organisaatiossa hoidetaan tehtäviä, jotka uudistuksen yhteydessä jäävät kuntien järjestämisvastuulle.

Jos henkilön asema sote-uudistuksen liikkeen luovutuksessa ei suoraan selviä lainsäädännön tai tehtävän perustella, on kuntien ja hyvinvointialueiden selvitettävä yhdessä, keitä siirtyminen koskee. Henkilöstösiirrot on toteuttava siten, ettei kuntien eikä hyvinvointialueiden kyky vastata niiden vastuulle kuuluvista tehtävistä 1.1.2023 vaarannu.

KT:n ja Kuntaliiton muistiosta tukea yhdyspintatehtävissä työskentelevän henkilöstön aseman selvittämiseen

KT:n ja Kuntaliiton muistiossa keskitytään käsittelemään yhdyspintatehtävissä työskentelevien siirtymiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Muistiossa ei käsitellä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastuslaitoksen toimintayksiköissä sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen tehtävissä työskentelevän henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueille. Siinä ei myöskään oteta kantaa tukipalveluhenkilöstön siirtoa koskeviin kysymyksiin. Pakkokuntayhtymistä (sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri) siirtyvää henkilöstöä käsitellään vain siltä osin, kuin se liittyy yhdyspintatehtävien hoitamiseen. Näistä kysymyksistä löytyy tietoa muualta, esimerkiksi KT:n muutostukisivuilta.

Muistiossa käydään läpi henkilöstön siirtymiseen vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun arvioidaan, siirtyykö tehtävä hyvinvointialueelle. Lisäksi muistiossa käsitellään joihinkin erityisiin henkilöstöryhmiin liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ryhmiä löytyy muun muassa opetuksesta ja koulutuksesta, kuntoutuksesta, työllisyyden hoidosta ja kotouttamispalveluista.

Yhteistyö ja viestintä tärkeitä prosessin kaikissa vaiheissa

Kuntien ja hyvinvointialueiden on aloitettava neuvottelut yhdyspintatehtäviä koskevasta yhteistyöstä ja henkilöstön siirtoon liittyvistä kysymyksistä hyvissä ajoin.

KT:n muutostukipalvelusta vastaava neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoo, että kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta.

Sote-uudistuksessa on kyse sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta että liikkeen luovutuksesta.

Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan siis yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden henkilöstön edustajien kanssa.

Siirtyvien tehtävien tarkat henkilömäärät on selvitettävä hyvissä ajoin ennen 31.12.2022.

Kuntien ja kuntayhtymien on tärkeä huolehtia myös viestinnästä henkilöstölle prosessin kaikissa vaiheissa, muistuttaa Nybondas-Kangas.

Muualla verkossa