Suomeksi
Nyhet
Arbetsdomstolen:

Arbetsgivaren hade rätt att förbjuda byte av arbetsskift under politisk arbetskonflikt

KT har vid arbetsdomstolen vunnit en rättegång som gällde rätten för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) att låta bli att godkänna arbetstagarinitierade skiftbyten under den politiska arbetskonflikten hösten 2018.

Kuva: Pixhill.

Enligt arbetsdomstolens dom var utfärdandet av anvisningar till cheferna en arbetsledningsåtgärd som syftade till att säkerställa tillgången till tjänster, patientsäkerheten och en god vård för patienterna.

Talan väcktes av Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo. Enligt käromålet var det fråga om en olaglig motåtgärd mot en arbetskonflikt. Käromålet förkastades i sin helhet.

Domstolen ansåg att avsikten med att utfärda anvisningarna till cheferna inte var att utöva påtryckningar på arbetstagarparten på ett sätt som är typiskt för konfliktåtgärder för att uppnå vissa mål. ”Därmed är samkommunens förfarande inte att betrakta som en konfliktåtgärd.”

Genom förbudet mot skiftbyte tryggades sjukvårdsdistriktets verksamhet

I likhet med flera fackförbund varslade KoHo:s medlemsföreningar Tehy och Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer om en politisk arbetskonflikt för tiden 26–28.9.2018. Genom åtgärderna motsatte man sig regeringens avsikt att försvaga uppsägningsskyddet för dem som arbetar i företag med färre än 20 anställda.

Enligt tillkännagivandet utförde arbetstagarna sina planerade arbetsskift, men gick inte med på skiftbyten och övertidsarbete som initierats av arbetsgivaren.

HUS gav redan 18.9.2018 de chefer som var anställda vid HUS anvisningar enligt vilka arbetstagarinitierade skiftbyten inte skulle godkännas under arbetskonflikten. För att trygga sin verksamhet beviljade HUS inte heller någon yrkesgrupp semestrar eller sparade ledigheter.

Tehy begärde att KT skulle ingripa i HUS förfarande. KT ansåg inte att det fanns skäl för detta, varefter KoHo förde ärendet till domstol.

KT:s motivering höll i arbetsdomstolen

KT ansåg från första början att utfärdandet av anvisningarna till cheferna var en arbetsledningsåtgärd som syftade till att säkerställa tillgången till tjänster, patientsäkerheten och en god vård för patienterna. Utfärdandet av anvisningarna till cheferna riktade sig inte heller mot det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Anvisningarna stred inte mot avtalet och syftade inte till att ändra avtalet.

HUS var inte skyldigt att godkänna arbetsskiftsbyten som arbetstagarna begärt. Kollektivavtalet innehåller inga bestämmelser som ger arbetstagarna rätt att sinsemellan byta arbetsskift som antecknats i den fastställda arbetsskiftsförteckningen.

KT betonade också att arbetsgivaren genom anvisningarna inte utövade påtryckning på arbetstagarna och att anvisningarna till cheferna inte heller i övrigt kunde utgöra en motåtgärd till den politiska arbetskonflikten, eftersom den ändring av arbetsavtalslagen som låg till grund för konflikten inte gällde kommunala arbetsplatser. Anvisningarna gällde dessutom alla arbetstagare oberoende av yrkesgrupp eller facktillhörighet.