Suomeksi
Pressmeddelande

Regeringsprogrammet bidrar till att trygga tillgången till arbetskraft och höja sysselsättningsgraden

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att vägvalen i regeringsprogrammet går i rätt riktning för att trygga den offentliga servicen.

Ihmiset kävelevät ja syövät jäätelöä ostoskadulla. Kuva: Alexander Maximov & Mostphotos.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att regeringsprogrammet går i rätt riktning i nuläget. Programmet innehåller en rad åtgärder som hjälper arbetsgivarna att säkerställa tillgången till personal och öka sysselsättningsgraden. Det bidrar till att dämpa ökningen av de offentliga utgifterna.

– Regeringen tycks lyckligtvis avstå från att ålägga kommunerna och välfärdsområdena nya uppgifter och förpliktelser, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Enligt regeringsprogrammet förblir finansieringsmodellen för välfärdsområdena oförändrad fram till 2025 och kommunernas basfinansiering betonas i stället för projektfinansiering. Detta bidrar till stabilitet och förutsägbarhet.

Personalbrist kan lindras

Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder för att lindra personalbristen i kommunerna och välfärdsområdena samt utveckla arbetslivet. Det är särskilt viktigt att regeringen ser över personaldimensioneringen och luckrar upp lagstiftningen om kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter.  

Regeringen skjuter till exempel upp ikraftträdandet av skärpningen av personaldimensioneringen inom vården till 2028. Dessutom lovar den att utveckla arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna inom småbarnspedagogiken och öka utbildningen på området.

Ur KT:s synvinkel är det viktigt att tillgodose kommunernas och välfärdsområdenas behov av arbetskraft och att på nationell nivå skapa en tydlig syn på hur utbildningen ska riktas till sektorer med arbetskraftsbrist. Det råder svår brist på personal också inom andra sektorer än social- och hälsovårdssektorn, till exempel inom småbarnspedagogiken, kommunernas tekniska sektorer och renhållningen. Utbildningsvolymerna bör ökas tillräckligt.

– Arbetskraftsinvandringen kan också främjas genom dessa riktlinjer i regeringsprogrammet. De strängaste förslagen för att begränsa invandringen blev lyckligtvis inte verklighet, men regeringen avstod tyvärr inte från behovsprövningen när det gäller den, säger Markku Jalonen.

Den nya inkomstgränsen för invandring, 1 600 euro, hindrar inte internationell rekrytering till heltidsarbete inom kommun- och välfärdssektorn. 

Främjandet av sysselsättningen underlättas och den sociala tryggheten ses över

Regeringsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att främja sysselsättningen, reformera den sociala tryggheten och sänka arbetsgivarnas anställningströskel. KT har till exempel förespråkat en gradering av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, vilket nu drivs igenom.
Viktiga reformer med tanke på sysselsättningen är också att utkomstskyddet för arbetslösa görs mer sporrande än för närvarande samt att hela stödsystemet reformeras. Enligt regeringsprogrammet kommer bland annat arbetsmarknadsstödet, grund- och sjukdagpenningen samt FPA:s stödformer i fortsättningen att slås samman till ett allmänt stöd, som mer än hittills sporrar till arbete vid sidan av stödet.

Arbetsgivarna har också önskat flexibilitet när det gäller att anställa personal. Genom regeringsprogrammet underlättas till exempel visstidsanställningar.

Vid KT är man också nöjd med att regeringen höjer böterna för olagliga konfliktåtgärder. Bötesnivån har varit för låg och har inte varit tillräcklig för att förhindra olagliga strejker under kollektivavtalens giltighetstid. Regeringen har också för avsikt att bereda lagstiftning som tryggar ordnandet av skyddsarbete vid arbetskonflikter.

Pensionssystemet vidareutvecklas

Regeringen har för avsikt att inom ramen för sitt program inleda ett trepartssamarbete med arbetsmarknadsorganisationerna för att utveckla pensionssystemet.

– KT är redo att anta utmaningen och tillsammans med regeringen förhandla om genomförandet av nästa pensionsreform. Pensionssystemets finansiella bas bör stärkas och intäkterna från placeringsverksamheten ökas för att minska trycket på att höja pensionsavgifterna, säger Markku Jalonen.

Bild: Alexander Maximov & Mostphotos.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT