Suomeksi
Nyhet

Utbildning för omsorgsassistenter måste snabbt etableras

KT har deltagit i beredningen av en standardisering av utbildningen för omsorgsassistenter och anser det vara viktigt att beslut om utbildningens innehåll fattas snabbt. KT uttrycker sin besvikelse över att alla som deltagit i beredningen inte har förbundit sig till att snabbt etablera utbildningen.

Hoitaja auttaa vanhusta kännykän käytössä. Kuva: Georg Arthur Pflueger / Unsplash.

Utbildningsstyrelsen har bett KT Kommunarbetsgivarna framföra sina synpunkter på innehållet i utbildningen för omsorgsassistenter på basis av ett förslag från den arbetsgrupp som dryftat utbildningen. KT lämnade sitt ställningstagande i frågan till Utbildningsstyrelsen 19.5.2020.

Behovet av en standardisering av utbildningen för omsorgsassistenter anknyter till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (RP 4/2020). När regeringspropositionen utarbetades framgick det tydligt att det behövs mer arbetskraft för tjänsterna för äldre. I motiveringen till propositionen finns ett sammandrag av metoderna att öka arbetskraften. Här nämns bland annat en standardisering av utbildningen för omsorgsassistenter.

Två alternativa modeller har föreslagits för utbildningen

Beredningen av en standardisering av utbildningen för omsorgsassistenter har samordnats av Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen föreslog två alternativa modeller för utbildningen för omsorgsassistenter. Utbildningen skulle endera bestå av två examensdelar från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller en examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och en examensdel från grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen.
 
De föreslagna modellerna för utbildningen för omsorgsassistenter är:

 

  1. Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp och Att främja äldres delaktighet, 35 kp, båda från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
     
  2. Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp, från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och Produktion av tjänster som innefattar assistans och uträttande av ärenden, 30 kp, från grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, en obligatorisk examensdel inom kompetensområdet för hemarbetsservice.

– KT har förbundit sig till att utveckla utbildningen för omsorgsassistenter och till att det snabbt ska tas fram en enda modell för innehållet i utbildningen, berättar Sanja Mursu, KT:s representant vid beredningen och sakkunnig inom kompetensutveckling.

Omsorgsassistenterna räknas med i personaldimensioneringen

När lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, dvs. den så kallade äldreomsorgslagen ändrades, kom man överens om den personaldimensionering som ska iakttas vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre och om den personal inom direkt klientarbete som ska beaktas vid dimensioneringen.

Enligt det lagförslag (RP 4/2020) som behandlas i riksdagen räknas omsorgsassistenterna med i personaldimensioneringen på samma sätt som i de tidigare utarbetade kvalitetsrekommendationerna. Dessutom konstateras det i regeringspropositionen att utbildningsvolymen för närvårdare, sjukskötare och omsorgsassistenter måste ökas på grund av personaldimensioneringen.

I utbildningen bör arbetslivets behov beaktas

KT betonar att det med tanke på det praktiska arbetslivets behov är viktigt att det även i fortsättningen i utbildningen för omsorgsassistenter ingår en ändamålsenlig del av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, och att det efter utbildningen också ska vara möjligt att fortsätta till en grundexamen inom social- och hälsovården.

– Av dessa orsaker är det ytterst viktigt att etableringen av utbildningen för omsorgsassistenter framskrider så snabbt som möjligt, säger Sanja Mursu.

– Vid KT är man mycket besviken över försöken att skrota det långt förhandlade och viktiga utvecklingsarbete som gjorts för att etablera en modell för omsorgsassistentutbildningen.

Sanja Mursu

sakkunnig, kompetensutveckling
Telefon:
+358 9 771 2093
Mobiltelefon:
+358 40 515 9978
E-post:
sanja.mursu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT