Suomeksi
Nyhet

Understöd kan sökas för kontinuerligt lärande

Utbildningsanordnare kan söka finansiering för projekt som stöder snabbt verkande sysselsättningsåtgärder och ett nytt slags samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Ansökningstiden för understöd löper ut den 3 mars.

Palaveriosallistujat suunnittelevat uusia koulutuksia. Kuva: Eeva Anundi.


Utbildningsanordnare kan söka finansiering för projekt som stöder snabbt verkande sysselsättningsåtgärder och ett nytt slags samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Ansökningstiden för understöd löper ut den 3 mars.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för projekt inom kontinuerligt lärande som snabbt svarar på bristen på kompetent arbetskraft i arbetslivet samt stöder målen för kommunförsöket med sysselsättning och utvecklandet av regionala verksamhetsmodeller. Finansiering kan också sökas för att förbättra invandrarnas kompetens och arbetslivsfärdigheter.

Sammanlagt 23 miljoner euro har reserverats för ändamålen. Ansökningstiden för understöd löper ut den 3 mars.

Genom den nya finansieringsformen vill man främja sysselsättningen och snabbt svara på arbetslivets kompetensbehov  

Inom yrkesutbildningen riktas finansieringen till arbetskraftsutbildning som genomförs av utbildningsanordnarna. Understöd kan sökas bland annat för identifiering av kompetensbehov samt för individuell handledning och individuellt stöd.

Vid högskolor kan understöd användas till exempel för kortvariga utbildningar, såsom helheter som består av examensdelar, utbildningar som ger behörighet och språkutbildning för invandrare.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete kan ansöka om finansiering för utveckling och genomförande av kortvarig utbildning som inte leder till examen samt för stärkande av grundläggande färdigheter, stödåtgärder och uppsökande verksamhet.

Därtill kan understöd beviljas för kompetenscentrumverksamhet för invandrare och för projekt som förbättrar invandrarföräldrars språkkunskaper, grundläggande färdigheter och sysselsättningsmöjligheter. Även handlednings-, rådgivnings- och stödtjänsterna utvecklas. Målet är att utnyttja den information som fås genom kompetenskartläggningar och handledning vid planeringen av utbildningarna.

Beslut om mottagarna fattas i april

Utbildnings- och sysselsättningstjänsternas nya finansieringssätt och verksamhetsmodell är en del av Undervisnings- och kulturministeriets samt Arbets- och näringsministeriets åtgärder för att främja sysselsättningen och svara snabbare på kompetensbehoven.

 Målet är att höja sysselsättningsgraden, stödja kompetensen hos grupper som är underrepresenterade i utbildningen och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft inom branscher som lider brist på arbetskraft.

Beslut om fördelning av understöden till olika utbildnings-, handlednings- och stödprojekt fattas på basis av Undervisnings- och kulturministeriets samt Arbets- och näringsministeriets gemensamma beredning. Avsikten är att besluten om mottagarna av finansiering fattas före utgången av april.

Mer på webben

Videoinspelning av evenemanget kring stöd för kontinuerligt lärande och snabba sysselsättningsåtgärder som ordnades 10.12.2019 (på finska)