Suomeksi
Nyhet

Ansökan till projektet ”Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum”

Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum är Europeiska socialfondens (ESF) projekt 1.1.2019–31.12.2021.

Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin-nuoria ihmisiä muuttolaatikon ympärillä

Koordinationsprojektets syfte är att trygga företagens utveckling i tillväxtcentrum. Detta görs genom att främja rekryteringen av internationell arbetskraft till den finländska arbetsmarknaden.

Ansökningstiden för regionala projekt inom koordinationsprojektet startade 3.6.2019. Projektansökningarna ska lämnas in senast 2.9.2019.

De regionala projekten kan främja KT Kommunarbetsgivarnas målsättning att öka den arbetsrelaterade invandringen. KT understöder också effektivare integrering och utbildning för invandrare.

Kommunerna kan ansöka om finansiering för regional tillväxt och rekrytering

Finansiering kan sökas av kommuner, tillhandahållare och utvecklare av arbetskraftsservice, utbildningsorganisationer, sociala partner, sammanslutningar och andra organisationer inom branschen.

Målet för de regionala projekten bör vara att öka arbetslivets attraktionskraft för att locka internationell kompetens. På sikt är målet att sprida de metoder som utvecklats under projektet och göra dem till en bestående del av nationell praxis.

Projektansökningarna bör grunda sig på regionens konkreta tillväxt- och rekryteringsbehov och därför är det viktigt att företagen engageras i projektet. Dessutom bör projektet omfatta intensivt samarbete mellan invandrings-, integrations- och näringstjänster och sträva efter att beakta organisationer och serviceproducenter inom branschen.

Projekten som finansieras ska genomföras inom tre år och ett delprojekts budget är 250 000–400 000 euro. Ansökningen kan gälla gemensamma projekt för flera tillväxtcentrum. Det till buds stående finansieringsmedlen begränsar finansieringen till ett projekt för var och en av de femton NMT-centralerna.

Tyngdpunkterna för ett regionalt tillväxtcentrumprojekt kunde vara t.ex.

  • verksamhet som sammanför internationell kompetens och företag samtidigt som det kringliggande områdets och tillväxtcentrumens egna behov beaktas
  • utveckling av tjänster som stöder etablering och integrering i Finland
  • bättre integrering av den internationella arbetskraftens familjer 
  • service som stöder arbetsgivarna så att tröskeln att rekrytera internationell kompetens blir lägre
  • kringtjänster för internationell rekrytering
  • förankring av den internationella kompetens som redan befinner sig i landet (t.ex. utländska studerande) i det finländska arbetslivet

Mer på webben

Närmare anvisningar och finansieringskriterier: www.strukturfonder.fi