Suomeksi
Nyhet

Stöd av företagspsykologen kan minska sjukfrånvaron

Ett stödbesök hos en företagspsykolog kan avsevärt minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa bland kommunalt anställda under 40 år. Detta framgår av en registerundersökning där man granskade anställda vid Helsingfors stad.

Det har skett en oroväckande ökning av sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa framför allt bland unga arbetstagare. I en registerundersökning som genomfördes vid Helsingfors universitet utredde man om ett besök hos en företagspsykolog kan minska sådan sjukfrånvaro som beror på psykisk ohälsa bland de anställda vid Helsingfors stad i åldern 18–39.

Den psykiska hälsan kan stärkas genom tidigt stöd för arbetsförmågan

Resultaten av undersökningen visar att ett besök hos företagspsykologen för stöd för arbetsförmågan avsevärt minskar sjukfrånvaro föranledd av mentala problem.

I uppföljningen jämfördes två gruppers sjukfrånvaro och av resultaten framgick att den grupp som inte anlitade företagspsykologen för ett stödbesök hade nästan dubbelt flera sjukfrånvarodagar på grund av psykisk ohälsa, dvs. i genomsnitt 20,2 dagar. Den grupp som anlitade företagspsykologen för ett stödbesök hade däremot i genomsnitt 11,4 sjukfrånvarodagar på grund av psykisk ohälsa under samma uppföljningsperiod.

Undersökningen stöder tanken att ett tidigt ingripande och stöd för arbetsförmågan kan förebygga utvecklingen av psykiska problem och sjukfrånvaro.

Tillräckliga resurser för företagspsykologtjänster och tidigt stöd för arbetsförmågan är bra sätt att minska psykiska problem och sjukfrånvaro i samband med dem. Exempelvis vid Helsingfors stad har man tagit i tu med de ökade psykiska problemen genom att ta i bruk mentalvårdstjänster med låg tröskel. Därtill har man ökat antalet psykologer inom företagshälsovården.

Undersökningen är en del av hälsoundersökningarna för de anställda vid Helsingfors stad och den hör ihop med DAQI-projektet som undersöker den psykiska hälsan bland unga vuxna. DAQI-projektet finansieras av Finlands Akademi.

Mer på webben