Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivarens anmälnings- och informationsskyldigheter i uppsägningssituationer återinförs

Arbetsgivarens anmälnings- och informationsskyldigheter vid produktionsmässiga och ekonomiska uppsägningssituationer återinförs i lagstiftningen den 9 april.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

I arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare återinförs bestämmelserna om arbetsgivarens

  • skyldighet att informera arbets- och näringsbyrån om uppsägning av minst 10 arbetstagare
  • skyldighet att informera arbetstagaren om dennes rätt till en sysselsättningsplan.

Målet är att förbättra arbets- och näringsbyråernas tillgång till information och möjligheter att förutse uppsägningar inom deras verksamhetsområde och de behov som dessa medför för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Målet är också att öka arbetstagarnas tillgång till information om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.  

Anmälnings- och informationsskyldigheterna träder i kraft den 9 april

Bestämmelserna träder i kraft denna vår den 9 april. Motsvarande bestämmelser upphävdes år 2017.

I arbetsavtalslagen återinförs de tidigare upphävda 9 kap. 3 a och 3 b §, som till sin ordalydelse och sitt innehåll motsvarar de paragrafer som tidigare funnits i lagen.

Motsvarande arbetsgivarskyldigheter återinförs också i lagen om kommunala tjänsteinnehavare genom att det tidigare strukna 2 mom. i 37 a § återinförs.

Uppsägningar ska utan dröjsmål anmälas till arbets- och näringsbyrån

Enligt bestämmelsen ska arbetsgivaren utan dröjsmål meddela arbets- och näringsbyrån om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Av meddelandet ska framgå antalet arbetstagare som sägs upp, deras yrken eller arbetsuppgifter samt tidpunkterna då arbetsavtalsförhållandena upphör. Liksom tidigare är det inte meningen att anmälan ska innehålla uppgifter om en enskild arbetstagare, såsom namnuppgifter.

Utöver anmälan till arbets- och näringsbyrån ska arbetsgivaren i ovan nämnda situationer informera den uppsagda arbetstagaren om dennes rätt till en sysselsättningsplan.

Samma skyldigheter gäller tjänsteinnehavare

Arbetsgivaren har motsvarande skyldighet att meddela arbets- och näringsbyrån när tjänsteinnehavare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker samt skyldighet att informera tjänsteinnehavaren om dennes rätt till en sysselsättningsplan.