Suomeksi
Nyhet

Arbetet upplevs ofta som engagerande i kommunala yrken

I den offentliga sektorn upplevs arbetet som mera engagerande än i den privata sektorn, och allra mest inom social- och hälsovårdsområdet. Denna information framgår av en omfattande undersökning som gjorts av Arbetshälsoinstitutet och ett universitet i Belgien.

Hammaslääkäri ja hammashoitaja vastaanotolla asiakkaan kanssa. Kuva: Pixhill.

Arbetsengagemang innebär positiva känslor och positiv motivation i arbetet. En arbetstagare som upplever arbetsengagemang ser arbetet som meningsfullt och njuter av det.

Arbetshälsoinstitutet och universitetet KU Leuven redde i sin undersökning ut hur olika bakgrundsfaktorer påverkar upplevelsen av arbetsengagemang.

Bakgrundsfaktorerna som undersöktes var bland annat följande:

  • ålder, kön, utbildning
  • anställningens art
  • arbetstidsform, arbetstidens längd
  • verksamhetsområde, sektor, yrkesgrupp
  • arbetsplatsens storlek.

Bakgrundsfaktorernas inverkan undersöktes för första gången på befolkningsnivå och undersökningens material var omfattande. Materialet innehöll uppgifter om över 44 000 arbetstagare i 35 europeiska länder.

Verksamhetsområdet och yrket påverkar upplevelsen av arbetsengagemang

Utöver lärare och yrkesutbildade inom social-, hälso- och sjukvården upplevde direktörer och sakkunniga i genomsnitt arbetet som mera engagerande än medeltalet.
I den offentliga sektorn upplevdes arbetet som mera engagerande än i den privata sektorn.

Kvinnor upplevde arbetsengagemang oftare än män, och skillnaden kunde inte förklaras enbart med skillnader mellan verksamhetsområden. Även hos anställda över 60 år upplevdes arbetet som mera engagerande än hos yngre. Andra faktorer som förbättrade arbetsengagemanget var fast anställning, heltidsarbete och en hög utbildningsnivå.

Undersökningen visade att den starkaste upplevelsen av arbetsengagemang förekommer inom sådana yrken och uppgifter där det finns många resursfaktorer. I läraryrket samt inom social- och hälsovårdsområdet upplevs arbetets betydelse som starkare än arbetsbelastningen. Detsamma gäller även personer som arbetar med lednings-, chefs- eller sakkunniguppgifter.

Utgående från tidigare undersökningar vet man också att resurserna i arbetet och i organisationen, såsom ett utvecklande och mångsidigt arbete, tillräcklig självständighet, respons, gott ledarskap och arbetsplatsens atmosfär, är bland de viktigaste faktorerna när det kommer till upplevelsen av arbetsengagemang.

Det lönar sig för arbetsgivaren att stärka arbetsengagemanget

Man känner till att det finns ett positivt samband mellan arbetsengagemang och den anställdas hälsa, arbetsprestationer och företagets ekonomiska framgång. Det lönar sig med andra ord för organisationer att fästa uppmärksamhet vid resursfaktorer som ökar arbetsengagemanget. Det här är lika viktigt som att ingripa i missförhållanden som försämrar arbetshälsan.

Traditionellt sett reagerar organisationer på missförhållanden i arbetshälsan, då målet bör vara att även förbättra personalens arbetsengagemang.

Mer på webben