Suomeksi
Nyhet

Antalet anställda inom kommunsektorn började stiga år 2018

Av Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn framgår att antalet kommunalt anställda var 420 500 i oktober 2018. Personalstyrkan växte med 1 679 löntagare, det vill säga 0,4 procent jämfört med föregående år, trots att Länsi-Pohjas hälso- och sjukvård helt och hållet lades ut.

Antalet kommunalt anställda var 420 500 i oktober 2018. De månadsavlönades lön för ordinarie arbetstid uppgick till i snitt 3 105 €/månad.

Kommunsektorns personalstyrka har hittills minskat de senaste sex åren. Antalet kommunalt anställda var högst år 2011, då kommunerna och samkommunerna hade 441 199 anställda. Sedan 2011 har personalstyrkan minskat med totalt 20 694 anställda, dvs. med 4,7 procent.

En granskning enligt avtalsområde visar att antalet anställda inom AKTA och avtalet för teknisk personal. AKTA är det största avtalsområdet inom kommunsektorn och avtalet tillämpas på över 311 000 löntagare. Till de största yrkesgrupperna inom AKTA hör personalen inom socialvården, vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården samt personalen inom småbarnspedagogiken.

Antalet lärare var så gott som oförändrat. Antalet läkare minskade däremot med några hundra, dvs. cirka 1,4 procent. Den yrkesgrupp som relativt sett minskade mest var skådespelare och musiker samt timavlönade. Timavlönade är bland annat anställda inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten. Deras antal minskade i år med cirka 600 anställda.

I oktober 2017 hade kommunsektorn cirka 413 718 månadsavlönade och 6 787 timavlönade. Cirka 30 000 personer hade oavlönad arbets- eller tjänstledighet eller var borta från arbetet av andra orsaker.
Av de kommunalt anställda var 26 procent tjänsteinnehavare och 74 procent anställda i arbetsavtalsförhållande. Totalt 80 procent av de anställda var kvinnor.

Totallönen för månadsavlönade i snitt 3 215 euro per månad

De månadsavlönades lön för ordinarie arbetstid uppgick i oktober 2018 till i snitt 3 105 €/månad. Totallönen var i snitt 3 215 €/månad.

Lönerna under ordinarie arbetstid uppgick i oktober 2017 inom AKTA:s avtalsområde i genomsnitt till 2 801 €/månad, inom undervisningssektorn till 3 790 €/månad, inom tekniska sektorn till 3 166 €/månad och för läkare till 6 048 €/månad.

Totallönerna uppgick inom AKTA:s avtalsområde i genomsnitt till 2 843 €/månad, inom undervisningssektorn till 3 878 €/månad, inom tekniska sektorn till 3 289 €/månad och för läkare till 7 612 €/månad.

För timavlönade var timlönen för ordinarie arbetstid i snitt 14,93 € och den genomsnittliga totala timlönen 15,19 € i oktober 2018.

Från oktober 2017 till oktober 2018 steg lönen för ordinarie arbetstid med i snitt 1,9 procent och totallönen med i snitt 2,2 procent. Granskningsperioden innehöll en allmän löneförhöjning den 1 maj 2018 som varierade i storlek mellan avtalsområdena. Inkomstutvecklingen inom avtalsområdena har därtill påverkats av både löneglidningar och strukturella förändringar.

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT