Suomeksi
Nyhet

Inkomsterna i kommunsektorn ökade mer än de avtalsenliga förhöjningarna år 2021

Enligt Statistikcentralens färska lönestatistik ökade totalinkomsten i kommunsektorn med 2,5 procent från oktober 2020 till oktober 2021. Den månadsavlönade personalen förtjänade i snitt 3 449 euro per månad.

Statistikcentralen offentliggjorde den 27 april lönestatistiken för kommunsektorn år 2021. Totalinkomsten steg med 2,5 procent från oktober 2020 till oktober 2021. I perioden ingår avtalsenliga förhöjningar med en kostnadseffekt på i genomsnitt 1,8 procent. De genomsnittliga lönerna steg således med 0,7 procentenheter mer än de avtalsenliga förhöjningarna.

Totalinkomsten består av flera olika lönedelar

Inom alla avtalsområden i kommunsektorn utgörs den mest betydande och största delen av totalinkomsten av den uppgiftsbaserade lönen. Den baserar sig på uppgifternas svårighetsgrad.

När tilläggen för den ordinarie arbetstiden läggs till den uppgiftsbaserade lönen, talas det om inkomsten för ordinarie arbetstid. I inkomsten för ordinarie arbetstid kan ingå individuella tillägg som betalas bland annat på basis av arbetsprestationen och yrkesskickligheten samt sådana tillägg som är bundna till anställningstiden och som betalas på basis av åren av arbetserfarenhet. Arbetstidstillägg för ordinarie arbetstid betalas bland annat för arbete som utförs på kvällar, nätter, veckoslut och söckenhelger.

Totalinkomsten består utöver inkomsten för ordinarie arbetstid av bland annat mertids-, övertids- och beredskapsersättningar. Läkarnas jourersättningar räknas som övertidsersättningar.

Totalinkomsten är den lön som syns på lönekvittot och som efter betalda skatter bäst beskriver löntagarens köpkraft. Totalinkomsten består av flera olika lönedelar, vars andelar av totalinkomsten varierar enligt avtalsområde och yrke. Totalinkomsten bör därför användas vid jämförelser av inkomsten i olika sektorer.

Källa: Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn, oktober 2021.

Sjukskötarnas och närvårdarnas totalinkomster ökade mer än genomsnittet

De största yrkena inom kommunsektorn är sjukskötare och närvårdare. Sjukskötarnas totalinkomster ökade i snitt med 3,5 procent medan ökningen för närvårdarna var i snitt 3,2 procent per år.

Av sjukskötarna tjänar 90 procent över 2 761 euro i månaden (1:a decilen) och hälften över 3 327 euro i månaden (median). Var tionde sjukskötare tjänar över 4 219 euro i månaden (9:e decilen).

Av närvårdarna tjänar 90 procent över 2 501 euro i månaden och hälften över 2 944 euro i månaden. Tio procent av närvårdarna tjänar över 3 527 euro i månaden.

I figuren nedan visas motsvarande löneskillnader i vissa av de största yrkenas totalinkomster.

Källa: Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn, oktober 2021.

Förmåner och ersättningar som betalats inom kommunsektorn

Enligt den enkät som KT publicerade i början av 2022 uppgav 40 procent av de kommunala arbetsgivarna att de under coronatiden infört olika förmåner och ersättningar. I kommunsektorn har man lokalt kommit överens om att betala förhöjda ersättningar för till exempel utryckningsarbete, övertidsarbete, dubbelskift och skiftbyte.

Ersättningar har också betalats till coronavaccinatörer och spårare, för korttidsjobb vid andra enheter samt för återkallade semestrar.
För en del anställda har det betalats engångsersättningar på till exempel 100–200 euro i form av ersättning för gott arbete, uthållighet och flexibilitet i ett svårt coronaläge.

Personalens arbetshälsa stöds dessutom med olika motions-, kultur-, och rekreationsförmåner.