Suomeksi
Nyhet

Medborgarna värdesätter snabb tillgång till service

Två tredjedelar av befolkningen anser det vara egalt hur social- och hälsovårdstjänsterna ordnas bara man får vård snabbt. Det framgår av den enkät som utförts av Stiftelsen för kommunal utveckling. Samtidigt utreddes också hur medborgarna förhåller sig till vårdreformen.

Hoitoonpääsy sotessa

Enligt undersökningen verkar det viktigaste vara att social- och hälsovårdstjänsterna fungerar. Medborgarnas åsikter går åt samma håll som i en motsvarande undersökning år 2015.

Även om sättet på vilket tjänster tillhandahålls inte är viktig för medborgarna, anser hälften man borde skjuta upp att landskaps- och vårdreformen och låta följande regering ta hand om den. Av oppositionspartiernas anhängare var en stor del (66 %) beredda att skjuta upp reformen.

En dryg fjärdedel av alla som svarat på enkäten motsätter sig en uppskjutning av reformen. Majoriteten (56 %) av regeringspartiernas anhängare motsätter sig tanken.

Påståendet att riksdagen ska genomföra landskaps- och vårdreformen utan några fler dröjsmål delar medborgarnas åsikter. Två av fem (41 %) var av samma åsikt medan en lika stor andel (42 %) var av motsatt åsikt. En sjättedel (17 %) var osäkra. Också vid detta påstående sågs en klar skillnad mellan anhängare av regerings- och oppositionspartierna: en klar majoritet av regeringspartiernas anhängare (68 %) ansåg att reformen ska genomföras utan dröjsmål, medan majoriteten (57 %) av oppositionspartiernas anhängare var emot.

Undersökningen utfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Stiftelsen för kommunal utveckling. Över tusen finländare i åldern 18–79 intervjuades för undersökningen. Felmarginalen är högst cirka tre procentenheter åt båda hållen.

Mer på webben på finska