Suomeksi
Nyhet

Fortfarande konstitutionella problem i förslaget till valfrihetslag

Grundlagsutskottet har gett sitt utlåtande om förslaget till valfrihetslag. Enligt utlåtandet är förslaget bättre än de tidigare men flera av bestämmelserna behöver ännu revideras. De nödvändiga ändringarna kan dock göras i riksdagen.

Eduskuntatalo auringonpaisteessa

De största problemen gäller tidtabellen för införandet av valfrihetssystemet och finansieringen av landskapens social- och hälsovårdstjänster.

Reformen borde genomföras i etapper

Utskottet anser att tidtabellen för genomförandet av lagförslaget fortfarande är för stram. Reformen borde delas upp i etapper per tjänst och region.

Övergångsperioden borde vara betydligt längre.

Finansieringen av landskapens social- och hälsovårdstjänster måste tryggas

Finansieringslagen måste ändras så att den tryggar tillräckliga resurser för social- och hälsovårdstjänsterna också i undantagssituationer.

Lagen om valfrihet borde på ett allmänt plan ge bättre garantier för att landskapen har tillräcklig egen produktion av social- och hälsovårdstjänster. Landskapen måste kunna trygga tjänsterna också vid snabba förändringar på marknaden.

Klienternas integritetsskydd och rättsskydd måste säkerställas

Utskottet påpekar att också dataskyddslagstiftningen har väsentliga brister. Lagstiftningen måste kompletteras och förtydligas. Dessutom måste man noggrant utreda om uträkningen av kapitationsersättningen innebär en profilering i strid med EU:s dataskyddsförordning.

Utskottet påpekar också att bestämmelserna om valfrihetssystemets olika delar – såsom kundplaner, direktvalstjänster, kundsedlar, personliga budgetar och underentreprenad –  inte är tillräckligt tydliga till alla delar och att de inte heller garanterar ett tillräckligt rättsskydd.

Dessutom måste bestämmelserna om kundplaner ses över så att rättspåföljderna av planen framgår liksom möjligheten att överklaga planen.

Bestämmelserna om de språkliga rättigheterna bör också preciseras.

Grundlagsenlig behandling av lagen förutsätter att social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkanden om förslagen till lagarna om valfriheten och vård- och landskapsreformen prövas av grundlagsutskottet innan förslagen godkänns slutligt.

Mer på webben