På svenska
Uutinen

Lakiehdotuksessa valinnanvapaudesta vielä perustuslaillisia ongelmia

Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa valinnanvapauslakiehdotuksesta. Sen mukaan ehdotus on aikaisempaa parempi, mutta useita säännöksiä on vielä korjattava. Tarvittavat muutokset voidaan kuitenkin tehdä eduskunnassa.

Eduskuntatalo auringonpaisteessa

Keskeisimmät ongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen.

Uudistus kannattaa toteuttaa vaiheittain

Valiokunnan näkemyksen mukaan lakiehdotuksen voimaantuloaikataulu on edelleen liian tiukka. Uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain.

Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä.

Maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus turvattava

Rahoituslakia on muutettava siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen myös poikkeustilanteissa. 

Valinnanvapauslain olisi syytä turvata yleisesti paremmin maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunnan on pystyttävä turvaamaan palvelut myös nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa.

Asiakkaiden tietosuoja ja oikeusturva varmistettava

Valiokunta huomauttaa myös, että tietosuojasääntelyssä on olennaisia puutteita. Sääntelyä onkin täydennettävä ja selvennettävä. Lisäksi on vielä tarkkaan selvitettävä, sisältyykö kapitaatiokorvauksen laskemiseen EU:n tietosuoja-asetuksen vastaista profilointia.

Valiokunta huomauttaa myös, että valinnanvapausjärjestelmän eri osatekijöitä – kuten asiakassuunnitelmaa, suoran valinnan palveluita, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia sekä alihankintaa – koskeva sääntely ei ole kaikilta osin riittävän täsmällistä ja oikeusturvan takaavaa.

Lisäksi erityisesti asiakassuunnitelmaa koskevaa sääntelyä on selkeytettävä siten, että laista käyvät ilmi suunnitelman oikeusvaikutukset ja niihin liittyvä mahdollisuus valittaa suunnitelmasta.

Myös kielellisiä oikeuksia koskevaa sääntelyä on täsmennettävä.

Lain käsittelyn perustuslainmukaisuus edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Muualla verkossa