Suomeksi
Nyhet

Förtroendemännen nöjda med samarbetet med arbetsgivarna

Enligt Akavas förtroendemannabarometer fungerar samarbetet mellan förtroendemännen och arbetsgivarna väl. Goda förhandlingsrelationer skapar också förutsättningar för lokala avtal.

Neuvottelusuhteet ja paikallinen sopiminen

Ett fungerande samarbete mellan personalrepresentanter och arbetsgivare gynnar hela arbetsplatsen. Av de förtroendemän som besvarade enkäten sade 77 procent av dem som representerande den offentliga sektorn i Akava och 70 procent av dem som representerade den privata sektorn att förhandlingsrelationerna med arbetsgivaren var goda.

Grunden för förtroendet och för lokala avtal bygger på tjänste- och arbetskollektivavtalen. Dessutom ger arbetslagstiftningen en ram för samarbetet och avtalsförfarandet.

Kommunsektorns avtal ger goda förutsättningar för lokala avtal

KT:S förhandlingschef Sari Ojanen påpekar att kommunsektorns avtal erbjuder de största möjligheterna att ingå lokala avtal och hon uppmuntrar också till detta, eftersom det är på arbetsplatserna man bäst känner till de lokala förhållandena.

Enligt Akavas förtroendemannabarometer har problem som gäller avtalstolkningar ökat något. Inom den offentliga sektorn förorsakar frågor som gäller arbetstagarnas löner och arbetstider förtroendemännen speciellt mycket arbete. Det väsentliga är ändå att förhandlingsrelationerna på arbetsplatserna tycks fungera.