Suomeksi
Pressmeddelande

KT villigt att förhandla om metoderna för att öka sysselsättningen

Regeringen har beslutat att höja målet för sysselsättningen till 80 000 personer och skjuter upp tidtabellen för måluppfyllelsen till slutet av årtiondet.

Lapsi kiipeää vanhemman tukemana puunrunkoa pitkin. Kuva: VisionPic .net palvelusta Pexels.

– Det är nödvändigt att höja ambitionsnivån för sysselsättningsgraden om vi ska kunna finansiera välfärdstjänsterna, men tidtabellen är för lång och många frågor är fortfarande olösta, säger KT Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Regeringen framskred med vissa åtgärder för att förbättra sysselsättningen, i synnerhet med modellen för en individuell sysselsättningsplan, fler anställda inom arbetskraftsservicen och utökad lönesubvention. 

Regeringen beslöt att överlåta förhandlingarna om främjandet av sysselsättning av äldre och slopandet av dagpenningsperiodens tilläggsdagar till arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsmarknadsorganisationerna har således ansvaret för att hitta lösningar på frågorna inom de ramar regeringen fastställt. 

– KT är redo att ta emot utmaningen så fort vi får inbjudan till förhandlingarna. Villkoren för att slopa tilläggsdagarna får inte vara sådana metoder som i praktiken höjer arbetsgivarnas anställningströskel och vattnar ur sysselsättningseffekten, säger Jalonen. 

– Det är också befogat att som en del av förhandlingsprocessen som nu inleds granska hur sporrande det nuvarande systemet med utkomstskydd för arbetslösa är. 
Kommunsektorns kollektivavtal ger redan nu stora möjligheter att ingå lokala avtal.

– Lokala avtal bör utnyttjas för att trygga arbetsplatserna, säger Jalonen.

En av regeringens sysselsättningsåtgärder är sänkta avgifter för småbarnspedagogik.  – Kommunerna bör få full kompensation för detta, säger Jalonen.

Statens coronastöd är oumbärligt

Det är positivt att det statliga stödet till kommunerna och samkommunerna nästa år kommer att vara ungefär på samma nivå som i år och att tilläggsmedel anvisas för åtgärda den eftersatta vården.

Trots det statliga stödet kommer kommunernas ekonomi att vara fortsatt svår. Kommunerna måste på olika sätt anpassa sina arbetskraftskostnader och sin ekonomi nästa år. 

En besvikelse att regeringens budgetproposition inte innehåller beslut om att ta tillbaka den nedskärning av statsandelen som gjordes i samband med konkurrenskraftsavtalet, trots att arbetstiderna förkortades till den tidigare nivån i de nya kommunala kollektivavtalen.

 – Staten måste ersätta kommunerna och samkommunerna för testning och andra kostnader till följd av coronaepidemin, säger Jalonen. 

KT har också i sina ställningstaganden krävt att beslut om finansieringen av de nya uppgifter som åläggs kommunerna fattas utifrån realistiska kostnadsberäkningar och att kommunernas kostnader täcks fullt ut.

Närmare upplysningar

arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, tfn 040 547 7710

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT