Suomeksi
Pressmeddelande
KT:s delegation

Valfrihetsmodellen måste korrigeras

Den valfrihetsmodell som föreslagits för vård- och landskapsreformen innehåller enligt KT Kommunarbetsgivarnas delegation fortfarande en hel del brister och oklarheter.

Valinnanvapaus sote- ja maakuntauudistuksessa

I sitt utlåtande om lagförslaget bedömer delegationen att en valfrihetsmodell som genomförs genom marknadsmekanismer är svårtydd och står delvis i konflikt med vård- och landskapsreformens mål.  Modellen splittrar serviceproduktionen så att landskapen inte har reell makt att styra denna och kan rentav öka skillnaderna i välfärd och hälsa.

Enligt KT:s delegation anknyter de viktigaste missförhållandena till de föreslagna kundsedlarna och hur de används. En omfattande användning av kundsedlar skulle frånta landskapens affärsverk möjligheter att garantera tillräckliga och högklassiga tjänster inom specialiteterna. I farozonen är i synnerhet heltäckande jourberedskap dygnet runt.

– Centralsjukhusens möjligheter att producera tjänster och sköta de lagstadgade uppgifterna kommer att äventyras väldigt snabbt i många landskap på grund av en omfattande användning av kundsedlar. Fungerande tjänstehelheter och patientsäkerheten kan äventyras när vårdkedjorna splittras på flera olika aktörer, säger delegationsordförande Ritva Viljanen.

Upp till 60 000 arbetstillfällen kan försvinna från den offentliga sektorn

Till följd av reformen övergår personal till företag inom hälsovårdsbranschen. Exempelvis i produktionen av tjänster inom den specialiserade sjukvården leder kundsedlarna troligen till att kompetent personal går över till den privata sektorn.

Enligt KT:s beräkningar kan upp till 60 000 löntagares arbetsuppgifter försvinna från den offentliga sektorn. En omfattande personalövergång kan ge upphov till en allvarlig brist på arbetskraft även i kritiska nyckeluppgifter, förorsaka luckor i specialkompetensen och äventyra landskapets förmåga att klara av sina uppgifter.

Privata och offentliga aktörer borde konkurrensmässigt vara i samma ställning när det gäller skyldigheter som ger upphov till kostnader. Delegationen påminner om att konkurrensen om arbetskraft ur arbetsgivarnas synvinkel också kan öka arbetsfreds- och kostnadsriskerna.

Användningen av kundsedlar bestämmer arbetstagarnas anställningsvillkor

Genomförandet av kundsedelmodellen har också en stor betydelse för hur kollektivavtalssystemet utvecklas. Att tiotusentals personer faller utanför det nuvarande kommunala och framtida landskapsbaserade avtalssystemet innebär att deras anställningsvillkor i framtiden fastställs enligt den privata sektorns kollektivavtal.

– Det är helt exceptionellt att man genom lagstiftning ändrar förhållandena mellan olika arbetsmarknadssektorer i så här stor utsträckning, säger KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Det är närmast offentliga och icke-vinstdrivande organisationer, det vill säga kommuner och samkommuner, som har utgjort arbetsgivarna inom de skattefinansierade social- och hälsovårdstjänsterna.

De offentliga arbetsgivarorganisationernas verksamhet är resultatrik eftersom kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster i internationell jämförelse har hållits under kontroll i Finland. De är lägre än exempelvis i de övriga nordiska länderna.

Närmare upplysningar:

ordförande Ritva Viljanen, tfn 050 563 5710

arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, tfn 040 547 7710
 

Mer på webben