På svenska
Tiedote
KT:n valtuuskunta

Valinnanvapausmallia täytyy korjata

Sote- ja maakuntauudistukseen esitetty valinnanvapausmalli sisältää KT Kuntatyönantajien valtuuskunnan mukaan edelleen runsaasti puutteita ja epäselvyyksiä.

Valinnanvapaus sote- ja maakuntauudistuksessa

Lakiesityksestä antamassaan lausunnossa valtuuskunta arvioi, että markkinamekanismien kautta toteutettava valinnanvapauden malli on vaikeaselkoinen ja osittain ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Malli pirstoo palvelutuotannon maakuntien tosiasiallisen ohjausvallan ulkopuolelle ja voi jopa lisätä hyvinvointi- ja terveyseroja.

KT:n valtuuskunnan mukaan merkittävimmät epäkohdat liittyvät ehdotettuun asiakaspalveluseteliin ja sen käyttöön. Asiakaspalvelusetelien laaja käyttö veisi maakuntien liikelaitoksilta mahdollisuuksia taata riittävät ja laadukkaat erikoisalojen palvelut. Erityisesti kattava ympärivuorokautinen päivystysvalmius on vaarassa.

– Useissa maakunnissa keskussairaaloiden mahdollisuudet tuottaa palveluja ja hoitaa lakisääteiset tehtävät vaarantuvat hyvin nopeasti asiakassetelin laajan käytön vuoksi. Palvelukokonaisuuksien toimivuus ja potilasturvallisuus voivat vaarantua hoitoketjun pilkkoutuessa lukuisille eri toimijoille, sanoo valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen.

Julkiselta sektorilta voi kadota jopa 60 000 työpaikkaa

Uudistuksen seurauksena henkilöstöä siirtyy terveysalan yrityksiin. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa asiakasseteli johtanee osaavan henkilöstön siirtymiseen yksityiselle sektorille.

KT:n laskelmien mukaan jopa 60 000 palkansaajan työtehtävät saattavat kadota julkiselta sektorilta. Henkilöstön laaja siirtyminen voi aiheuttaa vakavaa työvoimapulaa myös kriittisissä avaintehtävissä ja erityisosaamisen vajeita ja uhata maakunnan kykyä suoriutua tehtävistään.

Yksityisen ja julkisen toimijan tulisi olla kilpailullisesti samassa asemassa kustannuksia aiheuttavien velvoitteiden osalta. Valtuuskunta muistuttaa, että kilpailu työvoimasta voi työnantajien näkökulmasta myös kasvattaa työrauha- ja kustannusriskejä.

Asiakassetelin käyttö määrittelee työntekijöiden työehdot

Asiakassetelimallin toteutumisella on suuri merkitys myös työehtosopimusjärjestelmän kehittymiseen. Kymmenien tuhansien henkilöiden siirtyminen nykyisen kunnallisen ja tulevan maakunnallisen sopimusjärjestelmän ulkopuolelle tarkoittaa sitä, että heidän työehtonsa määräytyvät vastaisuudessa yksityisen sektorin työehtosopimusten mukaan.

– On täysin poikkeuksellista, että lainsäädännöllä muutetaan työmarkkinasektoreiden välisiä suhteita näin laajalti, sanoo KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Verovaroin rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden työnantajuudesta ovat vastanneet lähinnä julkiset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eli kunnat, kuntayhtymät.

Julkisten työnantajaorganisaatioiden toiminta on tuloksellista, sillä terveys- ja sosiaalipalveluiden kustannukset ovat kansainvälisessä vertailussa pysyneet Suomessa hallinnassa. Ne ovat esimerkiksi muita Pohjoismaita alhaisemmat.

Lisätiedot:

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

KT:n lausunto

Muualla verkossa