Suomeksi
Nyhet

Kommunala arbetsgivare belönades för utvecklingsarbete inom social- och hälsovården

TERVE-SOS-priset har tilldelats en modell som aktiverar utveckling och försök i samkommunen Oulunkaari. I modellen med mottot utveckling för alla engageras alla involverade aktörer från klienter till politiska beslutsfattare och från arbetstagare till tjänstemän inom förvaltningen. Handlingsmodellen har utvecklats av Oulunkaari samkommuns team för utveckling av social- och hälsovårdstjänster.

​TERVE-SOS-priset som beviljas av Institutet för hälsa och välfärd (THL) är en utmärkelse som årligen tilldelas någon exceptionellt lyckad lösning som är resultatet av forsknings-, utvecklings- eller försöksprojekt inom social- och hälsovården.

THL:s jury ansåg att det var viktigt att utvecklingsarbetet i Oulunkaari syntes särskilt i mötet med klienten i vardagen. I Oulunkaari sporras alla aktörer till försök och positiva och verkningsfulla arbetsrutiner.

Ett delat andra pris gick till modellen SISUKAS som utvecklats för att stödja placerade barns skolgång och till den kollektiva familjevården för äldre i familjevårdsbyn Säde.

Med modellen SISUKAS stöds placerade barns skolframgång och psykiska välmående och förebyggs marginalisering. I modellen bildar barnets socialarbetare, speciallärare och psykolog ett team som kartlägger situationen för barnet som placerats i familjevård. Ett mångprofessionellt nätverk står bakom stödåtgärder i två års tid, och ansvarar för uppföljning och utvärdering av effekterna.
 
Familjevårdsbyn Säde representerar nya sätt att utveckla olika former av kollektivt boende för äldre. I familjevårdsbyn finns en gemensam byagård och fem familjevårdshem där de äldre känner sig trygga och har fått förbättrad funktionsförmåga.