Suomeksi
Nyhet

Regionförvaltningsverken svårt överbelastade till följd av anmälningar om hälso- och sjukvården

Över 3100 anmälningar som gäller hälso- och sjukvården har kommit in till regionförvaltningsverkens registratorskontor under de senaste två veckorna. Anmälningarna har överbelastat verksamheten vid regionförvaltningsverken och fördröjer den normala tillsynen av hälso- och sjukvården.

Fackförbundet Tehy inledde i slutet av april en kampanj där man uppmanar sina medlemmar att intensifierat anmäla alla farosituationer som uppstår under arbetsskiftet till regionförvaltningsverket.

Som en följd av kampanjen har regionförvaltningsverkens registratorskontor under två veckors tid redan fått in över 3100 anmälningar som rör hälso- och sjukvården. År 2021 inleddes sammanlagt 726 tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården vid regionförvaltningsverken.

Anmälningarna som kommer in till följd av kampanjen behandlas som tillsynsärenden vid regionförvaltningsverken.

Den exceptionellt stora mängden anmälningar fördröjer den normala tillsynen och försämrar patientsäkerheten

En av regionförvaltningsverkens uppgifter är att övervaka patientsäkerheten. I tillsynen har man under årens lopp upptäckt problem med otillräckliga personalresurser och i enstaka fall har även patientsäkerheten äventyrats. Då har man ingripit i situationen med nödvändiga åtgärder.

Tillsynen över hälso- och sjukvården är ett långsiktigt arbete som bygger på fungerande egenkontroll och myndighetsstyrning. Regionförvaltningsverkens tillsyn förebygger problem och lyfter fram brister som måste åtgärdas.

Denna typ av kampanj där tusentals anmälningar skickas in främjar inte patientsäkerheten, utan försämrar den snarare. Regionförvaltningsverkens sakkunniga kan i detta läge inte fokusera på de allra allvarligaste ärendena som faller utanför egenkontrollen.

De flesta anmälningar eller klagomål om missförhållanden inom hälso- och sjukvården som kommer in till regionförvaltningsverken leder i allmänhet inte till åtgärder, utan det kan konstateras att man inte förfarit felaktigt i vården.

Årligen leder ungefär en tredjedel av de klagomål som behandlas vid regionförvaltningsverken till olika påföljder.

De anmälningar som gjorts under Tehys kampanj behandlas var för sig av regionförvaltningsverken, enligt normal behandlingsordning. Största delen av anmälningarna gäller hälso- och sjukvård, men bland dem finns också ärenden inom socialvården.

Egenkontroll spelar en viktig roll för att säkerställa patientsäkerheten

Valvira påminner om att situationer där patientsäkerheten äventyras ska anmälas direkt till arbetsgivaren och att sådana situationer i första hand bör hanteras på arbetsplatsen med hjälp av egenkontroll.

Anmälan till tillsynsmyndigheten ska i princip göras då situationen inte kan lösas genom egenkontroll eller då det är fråga om en särskilt allvarlig incident.

Mer på webben