Jämförelse av personalvillkor vid överlåtelse av rörelse

Vid en överlåtelse av rörelse lönar det sig för såväl överlåtaren som förvärvaren att i god tid jämföra personalvillkoren.

Överlåtaren har anledning att innan överlåtelseprocessen inleds göra en egen jämförelse av personalvillkoren, eftersom det då blir lättare att:

 • noggrannare definiera de funktioner som är föremål för rörelseöverlåtelsen
 • utreda om det behövs eventuella förhandsarrangemang såsom interna arrangemang inom kommunen eller kommunkoncernen eller andra interna förändringar innan överlåtelseprocessen inleds.

Målet för förvärvaren är att genom en villkorsjämförelse få så mycket information som möjligt i ett så tidigt skede som möjligt.
 
Förvärvaren behöver information:

 • om den verksamhet som överlåts, så att förvärvaren kan integrera den i sin övriga verksamhet
 • om personalrisker som hänför sig till den verksamhet som överlåts, så att förvärvaren kan förbereda sig på dem
 • om den personal som överförs, så att förvärvaren kan förbereda sig på mottagandet av dem och en eventuell harmonisering av personalförmånerna.

När personuppgifter överlåts ska de gällande begränsningarna beaktas.

Personalfrågorna som en del av överlåtelsen av rörelse

Det är särskilt viktigt att jämföra personalvillkoren när ett stort antal anställda överförs.

Syftet med en villkorsjämförelse är att definiera den personal som överförs och att utreda

 • personalförmånerna
 • ansvar som hänför sig till personalen
 • personalens nuvarande anställningar och uppgifter om dem
 • tidigare och aktuella meningsskiljaktigheter och rättegångar som hänför sig till anställningsförhållandena för den personal som överförs
 • övriga väsentliga uppgifter om personalen. 

Beträffande befintliga anställningar är det viktigt att i villkorsjämförelsen utreda

 • personalstyrkan (aktiv och icke-aktiv)
 • personalstrukturen (åldersstruktur, könsfördelning, anställningarnas natur och längd, uppgiftsstruktur, yrkesbeteckningar mm.)
 • personalfördelningen enligt verksamhetsställe
 • organisationsstrukturen
  • organisationsscheman m.m.
 • kollektivavtal och övriga lokala avtal som tillämpas
  • eventuella direktörsavtal
  • mallar för arbetsavtal
 • löner och övriga förmåner
  • lönesystemen efter avtalsområde
  • övriga personalförmåner (personalmåltider, telefonförmån, bostadsförmån, företagshälsovård, fritidsaktiviteter osv.)
 • pensionsförmåner
  • lagstadgade pensionsförmåner och andra uppgifter som gäller pensionering
 • sjukfrånvaro
  • sjukfrånvaro, olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar m.m.
  • invalidpensioner
 • arbets- och tjänstledigheter med och utan lön
  • familjeledigheter, studieledigheter, alterneringsledigheter mm.
 • arbetstiden  
  • arbetstidsformer, arbetstidsarrangemang, arbetstidsbokföring, övertidsersättningar m.m.
 • semestrar
  • semesterbokföring, praxis vid betalning av semesterpenning, mängden sparad ledighet mm.

I fråga om tidigare anställningsförhållanden utreds

 • uppsägningssituationer
  • uppsägningsgrunder (både produktionsekonomiska och personliga skäl)
  • uppsagda arbetstagare vars arbetsavtalsförhållande ännu inte har upphört
   • omvärdering av uppsägningsgrunderna, omplacerings- och utbildningsskyldighet
  • uppsagda arbetstagare vars arbetsavtalsförhållande har upphört
   • beaktande av arbetsgivarens återanställningsskyldighet
 • övriga situationer  
  • anhängiga tvister och rättegångar mm.
   • beaktande av frist för väckande av talan och eventuell ersättningsrisk
  • anlitande av utomstående arbetskraft
   • underentreprenad
   • hyrt arbete

KT:s förändringsstöd i vårdsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi