Hur påverkas arbetsmarknaden av reformen?

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna och samkommunerna till landskapen 1.1.2021.

I början av november 2015 stakade regeringen ut riktlinjer för att organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna ska överföras från kommunerna och samkommunerna till 18 landskap. Dessutom inrättas 5 samarbetsområden utgående från de nuvarande specialupptagningsområdena. Områdena bildas utifrån landskapsindelningen.

Jour

Regeringen beslutade också att antalet enheter med omfattande jour dygnet runt ska vara 12. Då avses centralsjukhus och enheter med krävande socialjour i anknytning till dem.

De övriga nuvarande centralsjukhusen fortsätter som enheter med mer begränsad jourverksamhet dygnet runt med stöd av de 12 enheterna med omfattande jourverksamhet.

De nuvarande universitetssjukhusen fortsätter som sådana.

Valfrihet

Som en del av reformen behövs lagstiftning om valfrihet som gör det möjligt för användaren att själv välja serviceproducent från offentliga, privata eller tredje sektorn. Valfriheten är i fortsättningen huvudregel på primärnivå och uppfylls i tillämpliga delar inom social- och hälsovårdstjänster på specialiserad nivå.

Beslutsfattande kring social- och hälsovårdstjänster

Enligt regeringens riktlinjer ska landskapen skilja åt beslutsfattandet kring organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna från ledningen av den egna produktionen.

Det innebär alltså att den professionella ledningen leder produktionen separat från beslutsfattandet som rör organiseringen. Här kan man använda sig av bolagsformen, vilket klart skulle skilja anordnaren och producenten åt.

Personalens ställning

Enligt införandelagen övergår personalen som så kallade gamla arbetstagare och bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet som är i kraft vid tidpunkten för övergången, enligt principen för överlåtelse av rörelse.

Landskapen får också andra uppgifter

Utöver primärvård, socialvård och specialiserad sjukvård har landskapen ytterligare uppgifter.
Landskapen ansvarar från och med 1.1.2021 för:

  •  räddningsväsendet
  • miljö- och hälsoskyddet
  • landsbygdsutvecklingen och avbytarservicen
  • regionutvecklingsuppgifter och näringsfrämjande uppgifter
  • planläggning på landskapsnivå
  • främjandet av landskapets identitet och kultur
  • övriga regionala tjänster som åläggs landskapen i lag.

Tidsplan för landskaps och vårdreformen

Tidsplan för landskaps- och vårdreformen

Källa: Webbplatsen för landskaps- och vårdreformen >

KT:s förändringsstöd i vårdsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi