Personalen överförs till ny arbetsgivare genom överlåtelse av rörelse

Bestämmelser om personalens ställning finns i 14 § i lagen om införande av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård. Då social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter och den personal som utför uppgifterna överförs från kommunerna och samkommunerna till att skötas av landskapen och landskapens nationella servicecenter ska överföringen enligt införandelagen anses som överlåtelse av rörelse.

Överlåtelse av rörelse innebär att personalen övergår i den nya arbetsgivarens tjänst som så kallade gamla arbetstagare och bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet som är gäller vid tidpunkten för övergången.

På den personal som överförs tillämpas det arbets- eller tjänstekollektivavtal som är bindande för överlåtaren, dvs. kommunen eller samkommunen, ända tills avtalsperioden för avtalet i fråga löper ut. Därefter tillämpas ett nytt kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren.

Särskilda bestämmelser om ordnande av  tilläggspensionsskydd finns i 15 § och 16 § i införandelagen.

Vilka anställda överförs?

Personal som är anställd i kommuner och samkommuner vid de enheter som upplöses helt överförs i sin helhet till landskapen eller sammanslutningar som hör till en landskapskoncern eller kontrolleras av landskapen.

Om en person som är anställd inom något annat av kommunens ansvarsområden än social- och hälsovården endast delvis utför stödtjänstuppgifter med anknytning till de uppgifter som överförs, överförs personen om dessa uppgifter utgör minst 50 % av hans eller hennes arbetsuppgifter totalt.

Det samma gäller för en person som vid ett statligt verk endast delvis har skött sådana uppgifter som överförs. Personen övergår till anställning hos landskapet eller en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller kontrolleras av landskapet om de överförda uppgifterna utgör minst 50 % av hans eller hennes arbetsuppgifter totalt.

Dessa principer tillämpas på överföring av uppgifter och den personal som sköter uppgifterna till ett bolag eller en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller kontrolleras av landskapet och som bildas senast den 31 december 2022.

I det här skedet vet man inte ännu vilka anställda som övergår till anställning hos landskapet och vilka som eventuellt övergår direkt till de bolag som avses i lagen, och inte heller i vilken ordning överföringen av personalen sker. Utgående från propositionsutkastet står det ändå klart att den personal som här avses från och med 1.1.2021 inte längre är i kommunernas eller samkommunernas tjänst.

Hur framskrider beredningen?

Det temporära beredningsorganet har i uppgift att

  • utreda vilken personal som omfattas av överlåtelsen av rörelse
  • för landskapsfullmäktige bereda förslag till övergångsplaner och övergångsavtal.

Den överlåtande arbetsgivaren samlar in personaluppgifterna.

Finansministeriet har gjort upp en preliminär tidsplan för de förberedande åtgärderna inför personalöverföringarna. Tidsplanen finns på finska på Finansministeriets webbplats:

http://alueuudistus.fi/tiekartta/henkilostosiirrot.