Suomeksi
Cirkulär
20/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtalen 2003-2004

Detta utskick innehåller

 1. Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2003–2004 och de bestämmelser som har ändrats jämfört med gällande AKTA
 2. Underteckningsprotokollet och lönetabellerna till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2003–2004
 3. PM om avtalsändringarna i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LS) 2003–2004. KA och AKAVA-OS har uppnått enighet om innehållet i PM:et.

Ändringarna i resekostnadsersättningar och utrikesdagtraktamenten fr.o.m. 1.1.2003 meddelas i cirkulär 21/2002.

Underteckningsprotokollet och avtalsändringarna till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) 2003–2004 och till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2003–2004 skickas som separata cirkulär. Avtalsändringar i samarbetsfrågor meddelas också i ett eget cirkulär.

De nya avtalen är i kraft 1.2.2003–15.2.2005 och de följer det inkomstpolitiska avtal som undertecknades 2.12.2002. De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen höjer lönerna med i snitt 3,1 % 1.3.2003. Avtalens effekt på lönekostnaderna 2003 är i snitt 2,7 % jämfört med slutet av december 2002.

Utöver de nämnda kollektivavtalen iakttas det avtal om utveckling av det kommunala lönesystemet under 2003–2007 som undertecknades 13.11.2002. Avtalet presenteras närmare i ett senare cirkulär.

Beställningsblankett och beställningsanvisningar för avtalsböckerna skickas likaså i ett separat cirkulär.

Med tanke på att det utöver löneförhöjningarna har genomförts mycket få avtalsändringar är avsikten nu att avstå från regionala seminarier för att presentera avtalen.

För löneombuden anordnas två informationstillfällen på finska i Kommunernas hus i Helsingfors (Andra linjen 14) måndagen den 16 december 2002. Det första hålls 10.30–12.30 och det andra 13.00–15.00. Det är tänkt att representanter för kommuner och samkommuner i södra och östra Finland deltar på förmiddagen och representanter från övriga områden på eftermiddagen. Frågor om informationstillfällena besvaras av Kirsti Karjalainen, (09) 771 25 01 eller Eija Pyykkinen, (09) 771 23 62, e-post fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

Kommunförbundets svenska sekretariat informerar om kurser på svenska.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

Materiella ändringar i AKTA beskrivs i bilaga 1 till detta cirkulär. Bilaga 2 innehåller underteckningsprotokollet. I bilaga 3 ges de ändrade avtalsbestämmelserna med ändringar markerade i marginalen. I bilaga 4 finns tillämpningsdirektiv som KA och huvudavtalsorganisationernas representanter har uppnått enighet om.

I avtalsförhandlingarna försökte vi hitta en sådan lösning för periodarbete att de nya bestämmelserna som sådana också skulle kunna tillämpas på korttidsanställningar. Eftersom detta tyvärr inte lyckades kan man för anställningar som t.ex. är kortare än två veckor använda följande alternativ:

 1. Om nattskift inte ingår i anställningen kan man i stället för periodarbetstid använda allmän arbetstid (gränsen för övertidsarbete per dygn 8–9 timmar).
 2. Om lördag och söndag inte är arbetsdagar används bestämmelserna för s.k. formellt periodarbete (gräns för övertidsarbete 8 tim. x antalet arbetsdagar, högst 38,25 timmar per vecka).
 3. Om inget av dessa två alternativ används och anställningen omfattar fler än två arbetsdagar avtalas anställningens längd på förhand enligt följande: 
  –  4 dagar om en ofullständig kalendervecka består av 3 arbetsdagar 
      (övertidsgräns 24 timmar)
  –  6 dagar om en ofullständig kalendervecka består av 4 arbetsdagar 
      (övertidsgräns 31 timmar)
  –  7 dagar om en ofullständig kalendervecka består av 5 arbetsdagar 
      (övertidsgräns 38,25 timmar)

Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren ska i förväg meddelas vilket arbetstidssystem som används (periodarbete eller allmän arbetstid) och anställningens längd ska avtalas tydligt.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

De viktigaste avtalsändringarna i UKTA träder i kraft 1.3.2003 och 1.8.2003 och har redan skickats ut per fax. Till detta cirkulär fogas underteckningsprotokollet och C-lönetabellen som träder i kraft 1.3.2003. Mera exakta avtalsändringar skickas för kännedom när avtalsparterna har granskat texterna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Heikki Saipio

Bilagor

 1. Materiella ändringar i AKTA
 2. Underteckningsprotokoll till AKTA
 3. Ändrade bestämmelser i AKTA
 4. Tillämpningsdirektiv till AKTA
 5. Underteckningsprotokoll till UKTA
 6. C-lönetabellerna i UKTA
 7. PM om ändringarna i läkarnas kollektivavtal

Läkaravtalet (ej ännu översatt, sänds senare)