På svenska
Yleiskirje
20/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimukset 2003-2004

Oheisena lähetetään tiedoksi

 1. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2003–2004 allekirjoituspöytäkirja ja muuttuneet sopimusmääräykset verrattuna voimassa olevaan KVTES:iin
 2. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2003–2004 allekirjoituspöytäkirja ja palkkataulukot
 3. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) 2003–2004 ja sopimusmuutoksia koskeva muistio, joka on yksimielinen AKAVA–JS ry:n kanssa.

Matkakustannusten korvausten muutokset ulkomaan päivärahoineen 1.1.2003 lukien lähetetään tiedoksi yleiskirjeellä 21/2002.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) 2003–2004 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset sekä kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2003–2004 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset lähetetään tiedoksi eri yleiskirjeillä. Yhteistoiminta-asioita koskevat sopimusmuutokset lähetetään myös tiedoksi eri yleiskirjeellä.

Uudet sopimukset ovat voimassa 1.2.2003–15.2.2005. Sopimukset ovat 2.12.2002 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukaisia. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset nostavat henkilöstön palkkoja 1.3.2003 keskimäärin 3,1 %. Vuonna 2003 sopimusten palkkakustannuksia nostava vaikutus on keskimäärin 2,7 % verrattuna joulukuun lopun 2002 tilanteeseen.

Edellä mainittujen virka- ja työehtosopimusten lisäksi noudatetaan 13.11.2002 allekirjoitetun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä vuosina 2003–2007 koskevaa sopimusta, josta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje.

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje.

Ottaen huomioon sopimusmääräysten vähäiset muutokset palkankorotuksia lukuun ottamatta tarkoituksena ei ole ollut tällä kertaa järjestää alueellisia selostustilaisuuksia.

Palkka-asiamiehille järjestetään kuitenkin uusia sopimuksia koskevat informaatiotilaisuudet Helsingissä Kuntatalossa (Toinen linja 14) maanantaina 16.12.2002. Ensimmäinen tilaisuus on klo 10.30–12.30 ja toinen klo 13.00–15.00. Tarkoituksena on, että aamupäivän tilaisuuteen osallistuvat Etelä- ja Itä-Suomen läänien kuntien ja kuntayhtymien edustajat ja iltapäivän tilaisuuteen muiden kuntien ja kuntayhtymien edustajat. Tilaisuuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat Kirsti Karjalainen (09) 771 2501 ja Eija Pyykkinen (09) 771 2362, sähköposti etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Ruotsinkielisestä informaatiotilaisuudesta tiedottaa Kuntaliiton ruotsinkielinen sihteeristö erikseen.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES:n materiaaliset muutokset on todettu tämän yleiskirjeen liitteessä 1. Liitteessä 2 on allekirjoituspöytäkirja. Liitteessä 3 on sisällöltään muuttuneet sopimusmääräykset, joissa muutoskohdat on merkitty reunaviivalla. Liitteessä 4 on soveltamisohjeita, joiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.

Sopimusneuvotteluissa pyrittiin löytämään jaksotyössä sellainen ratkaisu, että uudet määräykset soveltuisivat sellaisinaan myös lyhytaikaisiin palvelussuhteisiin. Koska tässä ei valitettavasti onnistuttu, voidaan esim. alle kahden viikon palvelussuhteissa käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

 1. Jollei palvelussuhteeseen liity yövuoroja, voidaan käyttää jaksotyön sijasta yleistyöaikaa (vuorokautinen ylityöraja 8–9 tuntia).
 2. Jos lauantai ja sunnuntai eivät ole työpäiviä, sovelletaan ns. muodollisen jaksotyön määräyksiä (ylityöraja 8 tuntia x työpäivät, enintään 38,25 tuntia viikossa).
 3. Jollei käytetä edellä olevia vaihtoehtoja ja palvelussuhteeseen sisältyy yli kaksi työpäivää, sovitaan etukäteen palvelussuhteen pituudeksi
  – 4 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 3 työpäivää (ylityöraja 24 tuntia)
  – 6 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 4 työpäivää (ylityöraja 31 tuntia)
  – 7 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 5 työpäivää (ylityöraja 38,25 tuntia)

Työntekijälle/viranhaltijalle pitää etukäteen ilmoittaa työaikajärjestelmä (jaksotyö vai yleistyöaika) ja sopia selvästi palvelussuhteen pituudesta.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)

OVTES:n olennaisimmista sopimusmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.3.2003 ja 1.8.2003 on jo tiedotettu kuntiin kuntafaksilla. Oheisena tämän yleiskirjeen liitteenä on allekirjoituspöytäkirja sekä C-palkkataulukko, joka tulee voimaan 1.3.2003. Tarkemmat sopimusmuutokset lähetetään tiedoksi myöhemmin, kun sopijaosapuolet ovat tarkistaneet sopimustekstit.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

Liitteet

 1. KVTES:n materiaaliset muutokset 
 2. KVTES:n allekirjoituspöytäkirja 
 3. KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset 
 4. KVTES:n soveltamisohjeet 
 5. OVTES:n allekirjoituspöytäkirja 
 6. OVTES:n C-palkkataulukot 
 7. Muistio lääkärien virkaehtosopimuksen sopimusmuutoksista
 8. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2003–2004 ja
  Kunnalliseläinlääkäritaksa