Suomeksi
Cirkulär
22/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Läkaravtalet 2001-2002

Bifogat skickas för kännedom det tjänstekollektivavtal som den 27 augusti 2001 undertecknades av Kommunala arbetsmarknadsverket och AKAVA-OS rf och som gäller anställningsvillkoren för läkare, tandläkare och veterinärer anställda av kommunerna och samkommunerna (Läkaravtalet 2001–2002) och ett pm om ändringarna i avtalet. Promemorian står i enighet med AKAVA-OS rf.

Läkaravtalet gäller 1.9.2001–31.1.2003. Lönejusteringarna och de övriga avtalsändringarna har koncentrerats till två tidpunkter 1.9.2001 och 1.6.2002.

Kostnadseffekten av läkaravtalet är ca 10,5 % och består av följande faktorer:

  • Allmän förhöjning 5 % 1.9.2001 och 1,5 % 1.6.2002
  • Revidering av erfarenhetstillägg 1.9.2001. Det första erfarenhetstillägget (5 %) har flyttats till grundlönen.
  • Förutom med den allmänna förhöjningen och revideringen av erfarenhetstilläggen höjs lönesättningarna 1.9.2001 och 1.6.2002 med en sammanlagd kostnadseffekt på ca 1,5 %.
  • Den lokala justeringspotten är 0,5 % 1.9.2001 och 1 % 1.6.2002, d.v.s. sammanlagt 1,5 % av lönesumman för dem som omfattas av avtalet. Potterna skall stödja justeringen av grundlönerna så att de med beaktande av arbetets svårighetsgrad står i rätt förhållande till varandra, och införandet av ett individuellt tillägg som baserar sig på arbetsprestationer och yrkesskicklighet.
  • Dessutom har åtgärdsarvodessystemen i viss mån justerats, de fastställda beloppen för arvoden och ersättningar höjts, ersättningssystemet för sjukhusläkarnas fria jour ändrats och ersättningarna höjts.

Strukturen i avtalet har också justerats så att bilaga 1 och 2 i LÄKTA 2000 har förts samman till bilaga 1 (numreringen av de andra bilagorna i avtalet har därmed också ändrats). Dessutom har man fortsatt arbetet med att föra över bestämmelserna i bilagorna till den allmänna delen. Målet är att bilagorna endast innehåller de särskilda bestämmelserna för varje grupp.

Ytterligare kan konstateras att lönerna och arvodena 1.9.2001 anges i mark och euro och 1.6.2002 i euro. Därför har man varit tvungen att använda dubbel markering av paragrafer (§ och § a) för lönesättningens del.

I cirkulär 23/2001 finns en blankett för beställning av avtalsböckerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör        Jouni Ekuri

Förhandlingschef                   Ulla-Riitta Parikka

 

BILAGOR

Pm om ändringarna i avtalet

S.k. stödtabeller för lönesättningarna

Läkaravtalet 2001–2002 (snabbupplaga):

Underteckningsprotokoll
Allmän del
Bilaga 1, läkare vid hälsocentraler
Bilaga 2, tandläkare vid hälsocentraler
Bilaga 3, sjukhusläkare
Bilaga 4, sjukhustandläkare
Bilaga 5, veterinärer
Bilaga 5a, köttbesiktningsarvoden

Åtgärdskatalog för läkare vid hälsocentraler

Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler

Åtgärdskatalog för sjukhustandläkare vid hälsocentraler

Kommunalveterinärtaxa

Förutom de ovan nämnda följs fortfarande åtgärdskatalogen för sjukhusläkarna från 1999
(har inte ändrats, följer inte som bilaga)