Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

IV Timlärare

§ 5 a Anställningsvillkor för timlärare

mom. 1

Lönen, arbetstiden och semestern för timlärare med helhetsarbetstid bestäms enligt samma grunder som för motsvarande tjänsteinnehavare. Lönen för timlärare med helhetsarbetstid framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

 

I YRKESÄMNEN

4 19 07 00 8

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 19 07 00 9

Lämplig högskoleexamen eller ingenjör

4 19 07 01 0

Lämplig examen på institutnivå

4 19 07 01 8

Annan lämplig examen eller utbildning

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 19 07 01 4

Högre högskoleexamen

4 19 07 01 5

Högskoleexamen


Tillämpningsanvisning

En timlärare vars andel av helhetsarbetstiden är minst 19 timmar per vecka och 760 timmar per år betraktas som timlärare i huvudsyssla. Lönen för en sådan lärare är lägre än full lön i samma proportion som lärarens arbetstid är kortare än helhetsarbetstiden.


mom. 2

Timlärare i huvudsyssla har rätt till årsbundet tillägg enligt § 3.

mom. 3

Timarvodet för en timlärare i bisyssla beräknas genom att grundlönen i § 2 enligt dyrortsklassen multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med undervisningsskyldigheten per vecka som är 23 ger det årsarvode för en veckotimme som betalas per månad.

mom. 4

Om en timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet får kriteriet för huvudsyssla uppfyllt genom undervisning vid en läroanstalt med flera utbildningsområden i flera än denna bilagas ämnen, bestäms timlärarens undervisningsskyldighet enligt mom. 3.

mom. 5

På anställningsförhållandet för timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A.

mom. 6

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat än undervisningsarbete i enlighet med § 4 mom. 2, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

mom. 7

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas annat än undervisningsarbete i enlighet med § 4 mom. 2, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.