2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

IV Tuntiopettajat

5 a § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

1 mom. 

Kokonaistyöaikaan otetun tuntiopettajan palkka, työaika ja vuosiloma määräytyvät samoin perustein kuin vastaavalla viranhaltijalla. Kokonaistyöajassa olevan tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja palkat (ks. palkkaliite):

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

4 19 07 00 8

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 19 07 00 9

Soveltuva korkeakoulututkinto tai insinööri

4 19 07 01 0

Soveltuva opistoasteen tutkinto

4 19 07 01 8

Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 19 07 01 4

Ylempi korkeakoulututkinto

4 19 07 01 5

Korkeakoulututkinto


Soveltamisohje

Tuntiopettaja, jonka kokonaistyöajan osuus on vähintään viikossa 19 ja vuodessa 760 tuntia, on päätoiminen tuntiopettaja. Tällaisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi kuin mitä tuntiopettajalle määrätty työaika on kokonaistyöaikaa lyhyempi.


2 mom. 

Päätoimisen tuntiopettajan oikeus vuosisidonnaiseen lisään on 3 §:n mukainen.

3 mom. 

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 2 §:n mukaan määräytyvästä ao. kalleusluokan mukaisesta peruspalkasta, joka kerrotaan luvulla 0,83. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkotuntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se viikoittaisella opetusvelvollisuudella, joka on 23.

4 mom. 

Jos opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä oleva tuntiopettaja opettaa päätoimisuuden edellyttämän tuntimäärän monialaisessa oppilaitoksessa useammassa kuin tämän liitteen mukaisessa opetuksessa, hänen opetusvelvollisuutensa määräytyy 3 momentin mukaisena.

5 mom. 

Muilta osin opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä olevan tuntiopettajan palvelussuhteessa noudatetaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.

6 mom.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 2 momentin mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

7 mom.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 2 momentin mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.