Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 9 Sjöfartsläroanstalter

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1  

På anställningsvillkoren för undervisningspersonal vid sjöfartsläroanstalter tillämpas utöver denna bilaga också UKTA del A och de gemensamma bestämmelserna i del C. Dessutom iakttas bestämmelserna i AKTA i tillämpliga delar.

mom. 2

På timlärare i huvudsyssla tillämpas samma bestämmelser som på lärartjänsteinnehavare.