Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

  III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

  § 4 Arbetstid för lärare

  mom. 1           

  På lärare tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

  mom. 2           

  Hur en lärares arbetstid fördelas mellan undervisning och annat arbete bestäms lokalt, dock så att minst 724 timmar per läsår avdelas för annat arbete än undervisning.


  Protokollsanteckning

  Om lokala behov föreligger kan man avvika från arbetstidsfördelningen per läsår så att den genomförs enligt mom. 2 inom en utjämningsperiod på två år.


  mom. 3            

  En del av lärarnas arbetsuppgifter är sådana att de är svåra att utföra inom byråarbetstid och en del är sådana att det är mer ändamålsenligt att utföra dem någon annanstans än på arbetsplatsen. Dessutom varierar arbetsmängden betydligt under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från den arbetstid som iakttas i byråarbete.

  mom. 4

  Innan arbetsåret börjar ska för läraren fastställas en arbetstidsplan som anger mängden undervisning och handledning samt de övriga uppgifter som arbetsgivaren ålagt läraren. Arbetstidsplanen följs upp regelbundet.


  Tillämpningsanvisning

  Om det under en arbetsperiod är nödvändigt att ändra den fastställda arbetstidsplanen, kan arbete och uppgifter som läraren fått tas bort eller bytas. Arbetstidsplanen ändras också då läraren ges tilläggsuppgifter eller mertidsarbete.


  mom. 5

  Om arbetsgivaren i lärarens arbetstidsplan har fastställt den årliga arbetstiden så att arbetstiden enligt mom. 1 i denna paragraf överskrids och om lärarens arbetstid inte utjämnas under en utjämningsperiod på högst två år betalas för mertidsarbete ett arvode som inte ingår i den ordinarie lönen. Arvodet utgör den ordinarie lönen dividerad med 152 per arbetstimme som anges i beordran om mertidsarbete.

  En arbetsgivare som så önskar kan ge ovan nämnda ersättning för mertidsarbete i form av motsvarande ledighet under följande arbetsperiod.


  Tillämpningsanvisning

  Ersättning för överskridning av arbetstiden betalas endast om arbetsgivaren har beordrat läraren att utföra mertidsarbete. Beordran om mertidsarbete ges genom en ändring av arbetstidsplanen.


  § 5 Semester

  Lärarnas semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.