Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 3 Vuxengymnasier

III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

§ 3 Samplanering

I arbetstiden för ämneslärare ingår deltagande i samplanering så att det beroende på systemet i skolan för lärarmöten, ämnesgruppmöten och konferenser reserveras 2–5 timmar för varje lärare per två veckor.

§ 3 a Årligt antal timmar för samplanering

Under läsåret är det totala antalet timmar för samplanering 45–94 med beaktande av bestämmelsen i del A § 32 och bestämmelserna i del B § 14 mom. 5–8. Den årliga planeringen av arbetstiden för samplanering får inte leda till att antalet lärararbetsdagar utökas under läsåret.

§ 4 Undervisningsskyldighet för ämneslärare

mom. 1 

Undervisningsskyldigheten är 18 timmar i veckan, i A1–2- och B1-språk dock 17 timmar i veckan.

mom. 2 

Den årliga undervisningsskyldigheten är undervisningsskyldigheten per vecka multiplicerad med 33. Med samma koefficient omvandlas till årstimmar de uppgifter som räknas till undervisningsskyldigheten samt de uppgifter som ersätts separat utgående från veckotimmarna. Det samma gäller också lektorer som har timmar vid såväl ett vuxengymnasium (bilaga 3) som ett gymnasium (bilaga 2).

mom. 3 

Om en lärartjänsteinnehavare undervisar i två eller flera ämnen med olika stor undervisningsskyldighet eller undervisar vid både ett gymnasium och ett vuxengymnasium, räknas en vägd undervisningsskyldighet ut som timmar per år.


Tillämpningsanvisning

Med en lektor som undervisar vid både ett gymnasium och vuxengymnasium avses en tjänsteinnehavare som är skyldig att undervisa i både dag- och vuxengymnasium eller till vars undervisningsskyldighet de facto räknas timmar i både dag- och vuxengymnasium under läsåret i fråga. Alla timmar som lektorn håller vid gymnasiet och vuxengymnasiet räknas antingen in i undervisningsskyldigheten eller räknas som övertimmar som ersätts enligt den egna arvodesgrunden för övertimmar. Som övertimarvodesgrund används en vägd undervisningsskyldighet. Vid beräkningen av den vägda undervisningsskyldigheten beaktas endast klasstimmarna i gymnasiet och vuxengymnasiet.


§ 5 Inräknande av biträdande rektors uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till biträdande rektor

Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till biträdande rektor för en eller flera skolor, fastställer arbetsgivaren undervisningsskyldigheten till 8–16 veckotimmar. När arbetsgivaren fastställer undervisningsskyldigheten ska läroanstaltens storlek och övriga lokala förhållanden beaktas.

§ 6 Uppgifter som kan räknas till undervisningsskyldigheten

Andra timmar som kan räknas till undervisningsskyldigheten är timmar för förberedelse av demonstrationer (del B § 17).

mom. 1 

Till en lärartjänsteinnehavares undervisningsskyldighet räknas följande antal timmar som tillägg för vuxengymnasium:

  1. 5 timmar för varje obligatorisk eller valfri 28 lektioners lärokurs på gymnasiestadiet, för muntligt slutförhör i samband med slutexamen och för preliminär granskning och bedömning av studentskrivningar och
     
  2. 3 timmar för varje 28 lektioners lärokurs inom den grundläggande utbildningen och varje annan 28 lektioners gymnasiekurs än de ovan nämnda kurserna.

Om kursen innehåller färre eller fler lektioner än 28, utökas antalet timmar i fråga om frivilliga eller valfria gymnasiekurser med 33/28 och i fråga om kurser inom den grundläggande utbildningen och övriga gymnasiekurser med 31/28 av kursens timantal.

mom. 2 

För handledning i och övervakning av modersmåls- och litteraturövningar i gymnasieutbildningen räknas 7 timmar per modersmåls- och litteraturkurs på 28 lektioner till undervisningsskyldigheten för en innehavare av ämneslärartjänst.

mom. 3 

Om en lärartjänsteinnehavare utses till grupphandledare, räknas en veckotimme till undervisningsskyldigheten. Om arbetsgivaren bestämmer att en lärare ska ha studiehandledningsuppgifter utom klass räknas det antal veckotimmar som fastställts i arbetsplanen till undervisningsskyldigheten.

mom. 4 

Om en lärartjänsteinnehavare åläggs skötsel av samlingar, AV-apparatur, datorutrustning eller bibliotek som vuxengymnasiet förvaltar och ansvarar för, räknas det antal veckotimmar som fastställts i arbetsplanen till lärarens undervisningsskyldighet. För ändamålet kan totalt användas högst 10 veckotimmar.


Tillämpningsanvisning

Till undervisningsskyldigheten kan inte räknas de särskilda uppgifter som avses i § 1 och § 7–9 i denna bilaga eller i del A § 24 (Arvode för skötsel av annan lärares timme), § 22 (Stödundervisningsarvode) och del B § 19 (Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner).


§ 7 Övervakning av studentskrivningar

Om en lärartjänsteinnehavare åläggs att övervaka studentskrivningar under en tid då läraren inte har andra avlönade uppgifter, är ersättningen per övervakningstimme lärarens ordinarie månadslön dividerad med 152.

§ 8 Ansvarig för språklaboratorium (gäller till 31.7.2018)

Om en lärartjänsteinnehavare åläggs att ansvara för ett språklaboratorium, är ersättningen per varje fastställd timme lärarens ordinarie månadslön dividerad med 152.

§ 9 Anordnande och övervakning av sommarkurs

Till en lärare som ålagts ansvar för arrangemangen kring och övervakningen av en sommarkurs betalas separat för vardera sommarkursperioden en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme enligt lärarens egen övertimarvodesgrund.

§ 10 Övertimarvode

mom. 1 

Till en lärartjänsteinnehavare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26.


Tillämpningsanvisning

Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 4 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas inte individuella tillägg enligt del B § 8 eller något annat individuellt tillägg.


mom. 2 

Om en lärartjänsteinnehavare ges övertimmar/särskilda uppgifter i grundskolan, ersätts de enligt grundskolans arvodesgrund för timundervisning.


Tillämpningsanvisning

Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är den vägda uppgiftsrelaterade lönen, om det för läraren har räknats ut en vägd lön enligt del A § 52 och/eller en vägd undervisningsskyldighet enligt § 53.