Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del A Allmän del

  VI Gemensamma lärare

  § 47 Tillämpningsområdet för bestämmelser som gäller gemensamma lärare

  mom. 1 

  Om arbetsgivaren har ålagt en lärartjänsteinnehavare undervisning och/eller annat arbete enligt olika utbildningslagar vid någon annan läroanstalt än den egna, eller om arbetsgivaren har ålagt läraren undervisning och/eller annat arbete enligt en och samma utbildningslag i olika administrativt sett självständiga läroanstalter, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på tjänsteinnehavaren, om inget annat följer av mom. 2.

  mom. 2 

  Detta kapitel tillämpas inte på lärartjänsteinnehavare som undervisar i både en grundskola och ett gymnasium, i två eller flera grundskolor och inte heller på lärartjänsteinnehavare som undervisar i två eller flera gymnasier, om inte arbetsgivaren bestämt att läraren utöver den grundläggande utbildningen och/eller gymnasieundervisningen ska undervisa inom yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, fritt bildningsarbete eller grundläggande konstundervisning någon annanstans än i grundskolan/gymnasiet.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på lärartjänsteinnehavare som undervisar vid läroanstalter med yrkesutbildning på flera områden.


  § 48  Anställningsvillkoren för gemensamma lärare

  Anställningsvillkoren för lärartjänsteinnehavare som avses i detta kapitel bestäms enligt den skola/läroanstalt där tjänsten har inrättats/placerats.

  § 49 Arbetstid för gemensamma lärare

  mom. 1 

  För en lärartjänsteinnehavare räknas en årlig undervisningsskyldighet ut, om antalet arbetsveckor per år vid olika läroanstalter avviker från varandra.

  mom. 2 

  En lärartjänsteinnehavare som fullgör minst en tredjedel av sin undervisningsskyldighet vid någon sådan annan läroanstalt som avses i § 47 är skyldig att vid denna utföra annat arbete enligt den lagstiftning och de andra bestämmelser som gäller läroanstaltens lärare i proportion till det antal undervisningstimmar som tjänsteinnehavaren håller vid läroanstalten.


  Protokollsanteckning

  Med annat arbete i mom. 2 avses överenskommet annat arbete för lärartjänsteinnehavare vid ett medborgarinstitut, en folkhögskola eller en musikläroanstalt.


  § 50 Resekostnadsersättningar för gemensamma lärare

  Om en lärartjänsteinnehavares primära läroanstalt är en grundskola eller ett gymnasium tillämpas bestämmelserna i del B § 18, som gäller minskning av ambulerande lärares undervisningsskyldighet, och § 25 a, som gäller resekostnadsersättningar för ambulerande lärare, endast i fråga om undervisning i grundskolan och gymnasiet, inte i fråga om undervisning i andra läroanstalter.


  Tillämpningsanvisning

  Ersättningar för resekostnader som gäller annan undervisning än sådan som ges i en grundskola eller vid ett gymnasium bestäms enligt AKTA bilaga 16. Den primära läroanstalten betraktas som permanent verksamhetsställe.