Suomeksi
UKTA
Del A Allmän del

V Avbrott i tjänsteutövningen

§ 37 Tjänstledighetens inverkan på lönen

mom. 1 

Hur tjänstledighet inverkar på lönen bestäms enligt detta kapitel och kap. V i AKTA, om inget annat bestäms någon annanstans i detta avtal.

mom. 2 

Om en lärare har haft oavlönad tjänstledighet innan en kort skolferie och inte ansökt om ledighet för ferien (höst-, jul-, sport- eller påsklov), har läraren inte rätt till lön under ferien.


Tillämpningsanvisning

Avsikten med bestämmelsen är att få lärarna att anhålla om sammanhängande tjänstledighet och på det sättet trygga vikariens lön under ferierna.

Syftet med avtalet är inte att en kort tjänstledighet ska leda till ferie utan lön, till exempel så att en lärare som har en veckas tjänstledighet före jullovet ska bli utan lön för jullovet (cirkulär 23/2007).


§ 38 Sjukledighet

mom. 1 

På sjuklön tillämpas AKTA kap. V § 1–3, med undantag av § 2 mom. 5.


Tillämpningsanvisning

Sjukledigheten kan inte avbrytas så att veckoslut eller ferier som infaller under arbetsperioden under skolans läsår (bl.a. höst-, jul-, sport- och påsklov) inte ingår i sjukledigheten, om läkarintyget visar att läraren varit arbetsoförmögen också dessa dagar.

Däremot är det inte nödvändigt att anhålla om sjukledighet under skolans/läroanstaltens sommaravbrott.

Övertimmar och timmar med särskilda uppgifter ersätts dock utan avdrag också om den avlönade tjänstledigheten pågår i mer än 60 kalenderdagar.


mom. 2 

När karenstiderna för sjukledighet enligt AKTA kap. V § 2 mom. 2 räknas ut, betraktas anställningen som oavbruten om läraren har arbetat som lärare i kommunen ända till slutet av arbetstiden för föregående termin och tjänsteutövningen fortgår i kommunen vid början av följande arbetsår.


Protokollsanteckning

Om en tjänsteinnehavares anställning har fortgått som visstidsanställning till 31.7 och tjänsteinnehavaren har valts till ett tidsbegränsat eller tillsvidare gällande tjänsteförhållande från 1.8, betalas sjuklön när förutsättningarna i denna avtalsbestämmelse uppfylls om tjänsteinnehavaren är arbetsoförmögen den första ordinarie arbetsdagen i augusti.


mom. 3 

Sjukledigheten anses vara sammanhängande på det sätt som avses i AKTA kap. V § 2 mom. 4 även om skolans sommaravbrott, andra ferier (t.ex. höstlov), semester, kalkylerad semester, ledig period eller tid med rehabiliteringsstöd infaller under sjukledigheten.

§ 39 Hur kalkylerad semester inverkar på antalet avlönade sjukledighetsdagar

mom. 1 

Kalkylerad semester räknas inte till antalet avlönade lediga dagar på grund av sjukledighet, olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd, även om personen är tjänstledig vid tidpunkten i fråga.

mom. 2 

Om sjukledighet, olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabilitering har infallit innan skolans sommaravbrott börjat och fortsätter efter att sommaravbrottet upphört, räknas till denna tjänstledighet också sådana sommaravbrottsdagar utanför den kalkylerade semestern då personen inte är tjänstledig.

§ 40 Moderskapsledighetens längd och rätt till avlönad moderskapsledighet

mom. 1  

Moderskapsledigheten för en tjänsteinnehavare är minst 72 vardagar. Tjänsteinnehavare har rätt att för de 72 första vardagarna under moderskapsledigheten få sin ordinarie lön enligt vad som avtalats i AKTA.

mom. 2 

När karenstiderna för moderskapsledighet enligt AKTA kap. V § 8 räknas ut, betraktas anställningen som oavbruten om läraren i fråga har tjänstgjort som lärare i kommunen ända till slutet av arbetstiden för föregående termin och tjänstgöringen fortgår i kommunen vid början av följande arbetsår.

§ 41 Dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen samt vissa andra ersättningar

mom. 1 

Arbetsgivaren har rätt att få den del av dag-, moderskaps- och faderskaps- eller föräldrapenningen enligt sjukförsäkringslagen som motsvarar den lön som arbetsgivaren betalat under tjänsteinnehavarens sjuk-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

mom. 2 

Arbetsgivaren har rätt enligt mom. 1 till dag-, moderskaps- faderskaps- och/eller föräldrapenning, till rehabiliteringsstöd för viss tid eller rehabiliteringspenning trots att tjänsteinnehavaren inte har beviljats tjänstledighet om det är fråga om en tjänsteinnehavare som står utanför semestersystemet.

mom. 3 

Arbetsgivaren har dock inte rätt till ersättningar enligt mom. 1–2 för den kalkylerade semestertid som börjar 16.6, med undantag av faderskapspenningen. I fråga om de tjänsteinnehavare på vilka del C bilaga 1 tillämpas har arbetsgivaren med avvikelse från ovan inte rätt till ersättningar enligt mom. 1–2, med undantag av faderskapspenningen, för de 34 första vardagarna räknat från sommarledighetens början.

mom. 4 

Vad som avtalats i mom. 1–3 gäller även sådan ersättning enligt lagen om smittsamma sjukdomar eller ersättning från annat håll som avses i AKTA kap. V § 2 mom. 7 och 8.

mom. 5 

För att få löneförmåner under sjuk-, moderskaps- eller faderskapsledigheten ska tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren iaktta gällande lagstiftning och övriga bestämmelser om vad som krävs för att man ska få dag-, moderskaps- eller faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen. Om arbetsgivaren till följd av den anställdes försummelse eller åtgärder går miste om en förmån, minskas löneförmånerna vid sjukledighet, moderskapsledighet, faderskapsledighet och olycksfall eller yrkessjukdom med ett belopp som motsvarar förlusten.

§ 42 Lön under partiell tjänstledighet och tjänsteutövning

I deltidsarbete är grundlönen och de andra tillägg som hör till den ordinarie lönen lägre i samma proportion som tjänsteinnehavarens arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt detta tjänste- och arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

I arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet räknas antalet undervisningstimmar som hör till undervisningsskyldigheten som full arbetstid. I årsarbetstiden enligt del C bilaga 1 motsvarar en arbetstid på 1 500 timmar per år eller i genomsnitt 37 timmar och 30 minuter per vecka full arbetstid.


§ 43 Partiell vårdledighet

mom. 1 

En lärare som följer helhetsarbetstid har rätt till partiell vårdledighet enligt kap. V i AKTA. Den partiella vårdledigheten beviljas som minskning av undervisningstimmarna och den övriga arbetstiden i den proportion som dessa delar av arbetstiden utgör av helhetsarbetstiden per vecka. Under avbrott i skolarbetet tas den partiella vårdledigheten i sin helhet från den övriga arbetstiden. För en rektor med helhetsarbetstid kan den partiella vårdledigheten också ordnas så, att den i första hand tas från undervisningstimmarna.

mom. 2 

För en lärare vars arbetstid är baserad på undervisningsskyldighet ges partiell vårdledighet på det sätt som arbetsgivaren och läraren kommer överens om. Om enighet inte kan nås ska lärarens antal undervisningstimmar fastställas till i snitt 18 timmar per vecka.

mom. 3

Till en lärare med årsarbetstid enligt del C bilaga 1 ges partiell vårdledighet på det sätt som arbetsgivaren och läraren kommer överens om. Om enighet inte nås fastställs lärarens arbetstid till i genomsnitt 30 timmar per vecka. Den partiella vårdledigheten fördelas på bunden och icke-bunden arbetstid i den proportion som dessa delar av arbetstiden utgör av lärarens årsarbetstid.

§ 44  Hur hälsoundersökningar inverkar på lönen

När tjänsteutövningen avbryts på grund av att tjänsteinnehavaren genomgår en hälsoundersökning som arbetsgivaren förutsätter, en fortsatt undersökning eller kontroll, eller på grund av en sådan lagstadgad eller i instruktion eller reglemente föreskriven kontroll som tjänsteutövningen kräver, ska ordinarie lön betalas för denna tid. Likaså betalas ordinarie lön om tjänsteutövningen är avbruten på grund av att tjänsteinnehavaren med anledning av ett verkligt behov fått läkarremiss till undersökningar eller till medicinska undersökningar som föregår förlossning, eller på grund av att hon genomgår en sådan läkarundersökning som krävs för moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen.


Tillämpningsanvisning

Med verkligt behov avses här att undersökningen inte kan utföras utanför arbetstiden eller att det är fråga om ett plötsligt undersökningsbehov.

Avtalsbestämmelsen gäller inte besök på eget initiativ hos läkare eller tandläkare eller besök i vårdsyfte, inte heller undersökningar som varar flera dagar i sträck eller undersökningar som har utförts i samband med ett läkarbesök på eget initiativ av en tjänsteinnehavare.

Med medicinska undersökningar som föregår förlossning avses en av läkare eller annan hälsovårdspersonal utförd undersökning eller utförande av ett laboratorieprov eller motsvarande prov som baserar sig på en sådan undersökning, om provet beror på ett medicinskt behov att utreda den gravida arbetstagarens eller fostrets hälsotillstånd. För att lön ska betalas krävs det att undersökningen inte kan utföras utanför arbetstid.


§ 45 Repetitionsövningar i reserven och befolkningsskyddsutbildning

Till den som kallats till repetitionsövningar i reserven eller med stöd av lagen till befolkningsskyddsutbildning betalas för den tid som åtgår till repetitionsövningarna eller befolkningsskyddsutbildningen den ordinarie lönen minskad med beloppet av reservistlönen eller motsvarande ersättning. För de lärartjänsteinnehavare som inte har rätt till semester görs inget sådant avdrag under skolans sommaravbrott eller sommarledigheten.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen tillämpas inte på dem som deltar i en frivillig repetitionsövning.


§ 46  Lönen under uppdrag som riksdagsledamot, medlemskap i statsrådet eller Europaparlamentet och vid fullgörande av värnplikt eller civiltjänst

Till en tjänsteinnehavare betalas inte lön för den tid tjänsteinnehavaren är riksdagsledamot, medlem av statsrådet eller finländsk representant i Europaparlamentet eller då tjänsteinnehavaren fullgör sin värnplikt eller civiltjänst.