Suomeksi
UKTA
Del C Avtalsbestämmelser om ett arbetstidsförsök för undervisningspersonal inom yrkesutbildningen

II Social- och hälsovårdsläroanstalter

II a Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan UKTA) för lektorer (lärare)

4 10 04 00 5

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig
högre yrkeshögskoleexamen

4 16 04 00 6

Annan lämplig examen

§ 3 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för en tjänsteinnehavare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 år

8 år

10 år

20 år

2 %

3 %

6 %

6 %

II b Tjänsteinnehavarnas arbetstid

§ 4 Arbetstid

mom. 1

Arbetstiden utgörs av helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

mom. 2

En del av lärarnas arbetsuppgifter är sådana att de är svåra att utföra inom byråarbetstid och en del är sådana att det är mer ändamålsenligt att utföra dem någon annanstans än på arbetsplatsen. Dessutom varierar arbetsmängden betydligt under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från den arbetstid som iakttas i byråarbete.


Tillämpningsanvisning

Arbetstiden för en lärare inom utbildning på ungdomsstadiet kan fördelas på 40 arbetsveckor. Arbetstiden för en lärare inom vuxenutbildningen kan fördelas på 42 arbetsveckor. Med lärarens samtycke kan arbetstiden inom utbildningen på ungdomsstadiet också fördelas på 41–42 arbetsveckor. Lärarens arbetstid kan dessutom fördelas på ytterligare två veckor utöver de 42 arbetsveckorna.


mom. 3

Innan arbetsåret börjar ska för läraren fastställas en arbetstidsplan som anger mängden undervisning och handledning samt de övriga uppgifter som arbetsgivaren ålagt läraren.


Tillämpningsanvisning

Om det under arbetsperioden är nödvändigt att ändra den fastställda arbetstidsplanen görs det genom att arbete och uppgifter som läraren fått tas bort eller byts. Arbetstidsplanen ändras också då läraren ges tilläggsuppgifter eller mertidsarbete.


§ 5 Ersättning för överskridning av arbetstiden

Om arbetsgivaren i lärarens arbetstidsplan har fastställt den årliga arbetstiden så att den överskrider arbetstiden enligt § 4 mom. 1, betalas för mertidsarbetet ett arvode som inte ingår i den ordinarie lönen och som utgör den ordinarie lönen dividerad med 152 per arbetstimme som anges i beordran om mertidsarbete.


Tillämpningsanvisning

Ersättning för överskridning av arbetstiden betalas endast om arbetsgivaren har beordrat läraren att utföra mertidsarbete. Beordran om mertidsarbete ges genom en ändring av arbetstidsplanen.


§ 6 Tillägg för obekväm arbetstid

mom. 1

Om arbetsgivaren i arbetstidsplanen har bestämt att arbetet ska utföras kl. 18.00–7.00 är det fråga om kvälls-/nattarbete som ersätts genom ett kvälls-/nattillägg. Penningersättningen utgör 30 % av timlönen i § 5. I stället för penningersättning kan läraren också ges motsvarande ledighet.

mom. 2

Sådant arbete som arbetsgivaren i arbetstidsplanen har bestämt att ska utföras på lördag och söndag är veckoslutsarbete som ersätts i enlighet med mom. 1. I stället för penningersättning kan läraren också ges motsvarande ledighet.

mom. 3

Om arbetsgivaren har fördelat arbetstid på två tilläggsveckor som överskrider 42 veckor (tillämpningsanvisningen i § 4 mom. 2), betalas en ersättning som utgör 30 % av timlönen enligt § 5.


Tillämpningsanvisning för moment 1–3

Tillägg för obekväm arbetstid kan för samma arbete betalas bara enligt en grund.


§ 7 Semester

Lärarnas semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.

II c Timlärare

§ 8 Anställningsvillkor för timlärare

mom. 1

Lönen, arbetstiden och semestern för timlärare med helhetsarbetstid enligt § 4 i denna bilaga bestäms enligt samma grunder som för motsvarande tjänsteinnehavare. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

4 16 07 00 5

Högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 16 07 00 6

Annan lämplig examen


Tillämpningsanvisning

En timlärare vars andel av helhetsarbetstiden är minst 19 timmar per vecka och 760 timmar per år, betraktas som timlärare i huvudsyssla. Lönen för en sådan lärare är lägre än full lön i samma proportion som lärarens arbetstid är kortare än helhetsarbetstiden.


mom. 2

Timarvodet för timlärare i bisyssla räknas ut utgående från grundlönen i § 2 enligt dyrortsklass, och beloppet per månad för årsarvodet för en veckotimme får man genom att dividera grundlönen med 22 för teoriundervisning och med 25 för praktiskt betonad undervisning. Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut på det sätt som bestäms om uträkning av engångstimarvode i del A § 27.

mom. 3

Om en timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet får kriteriet för huvudsyssla uppfyllt genom undervisning vid en läroanstalt med flera utbildningsområden i flera än denna bilagas ämnen, är timlärarens undervisningsskyldighet 22 timmar i veckan vid teoriundervisning och 25 timmar i veckan vid praktiskt betonad undervisning.

mom. 4

Timlärare i huvudsyssla har rätt till årsbundet tillägg enligt § 3.

mom. 5

På anställningsvillkoren för timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A.