Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

VI Särskilda bestämmelser

§ 25 Resekostnadsersättningar för ambulerande lärare

mom. 1 

Resekostnaderna för en lärare som undervisar vid två eller flera verksamhetsställen ersätts enligt bestämmelserna om ersättning av resekostnader i AKTA bilaga 16.

§ 26 Övergångsbestämmelse för lärare som 1.8.2005 övergått till lön angiven i euro

mom. 1 

Om läraren i sin uppgift 31.7.2005 hade en totalinkomst som var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.8.2005 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, har skillnaden blivit ett individuellt lönetillägg.

mom. 2 

Det individuella lönetillägget slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


Tillämpningsanvisning

Också tidigare tillkomna individuella lönetillägg slopas på samma sätt. Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg.

Det är också fråga om övergång till en annan tjänst när en tjänsteinnehavare fråntas uppgiften som föreståndare eller biträdande föreståndare.


§ 27 Övergångstillägg 1.3.2007 vid övergång till löner baserade på arbetsvärdering

mom. 1 

Om en lärares totalinkomst enligt de avtalsbestämmelser i UKTA 2005–2007 som gällde 28.2.2007 var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.3.2007 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, har skillnaden blivit ett individuellt övergångstillägg.


Tillämpningsanvisning

Övergångstillägget kan betalas med anledning av att ett separat tilläggsarvode eller tillägg enligt det UKTA som gällde 28.2.2007 har slopats, om den uppgiftsrelaterade lönen för uppgiften enligt § 7 har blivit lägre och personen har varit anställd hos arbetsgivaren 28.2.2007.


mom. 2 

Det individuella övergångstillägget i denna paragraf slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


Tillämpningsanvisning

Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg. Det är fråga om övergång till en annan tjänst också bland annat när en person fråntas uppgiften som föreståndare eller biträdande föreståndare. Också någon annan förändring i de förhållanden som ligger till grund för övergångstillägget innebär att övergångstillägget minskar.


§ 28 Avtalsbestämmelser i del B som gäller timlärare i huvudsyssla

§ 1 Tillämpliga avtalsbestämmelser
§ 7 Bestämning av lönen
§ 8 Årsbundet tillägg
§ 14 Lärararbetsdagar
§ 14 a Byte av arbetstid (träder i kraft 1.8.2022)
§ 15 Söckenhelger som förkortar arbetstiden
§ 17 Timmar för förberedelse av demonstrationer
§ 18 Ersättning till ambulerande lärare (träder i kraft 1.8.2022)
§ 19 Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner (träder i kraft 1.8.2022)
§ 20 Administrativa rektorsuppgifter
§ 23 Betalning/minskning av övertimarvode, övertimme som betalas enligt övertimarvodesgrunden och ersättningar för särskilda uppgifter under tjänstledighet
§ 24 Lön för visstidsanställda tjänsteinnehavare
§ 25 Resekostnadsersättningar för ambulerande lärare
§ 26 Övergångsbestämmelse för lärare som 1.8.2005 övergått till lön angiven i euro
§ 27 Övergångstillägg 1.3.2007 vid övergång till löner baserade på arbetsvärdering.