Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

III Arbetstid

§ 9 Arbetstid för innehavare av rektorstjänst

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till grundskolans/läroanstaltens verksamhet. Rektorers rätt till semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.


Protokollsanteckning

Rektorsuppgifterna består delvis av sådana uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som ska utföras eller som det är mest ändamålsenligt att utföra på någon annan plats än i skolan. Arbetsmängden varierar också betydligt under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen ska följas upp regelbundet.


§ 10 Antal undervisningstimmar för innehavare av rektorstjänst

mom. 1 

Antal undervisningstimmar per vecka för en rektor i en skola med årskurs 1–6 är följande:

 

Antal lönegrundsgrupper i skolan

Undervisningstimmar per vecka

12–17

10–12

18–23

9–11

24–29

6–9

30–35

4–6

36–41

3–5

42–

–2

mom. 2

Antal undervisningstimmar per vecka för en rektor i en skola med årskurs 7–9 (7–9-skola eller sammanhållen grundskola) är följande:

Antal lönegrundsgrupper i skolan

Undervisningstimmar per vecka

1–3

9–11

4–9

7–9

10–20

5–7

21–25

4–6

26–30

2–4

31–

–2

mom.  3

Antal undervisningstimmar per vecka för en rektor vid en specialskola är följande:

Antal lnegrundsgrupper i skolan

Undervisningstimmar per vecka

1–3

11–13

4–9

9–11

10–20

7–9

21–25

6–8

26–30

4–6

31–

2–4

mom. 4

Antalet undervisningstimmar för en rektor som är gemensam för två eller flera grundskolor med årskurs 1–6 eller årskurs 7–9 bestäms på samma grunder som lönen (se § 3 mom. 2) med det sammanlagda antalet lönegrundsgrupper i skolorna som grund.


Tillämpningsanvisning för mom. 1–4 (gäller 1.8.2022–31.7.2025)

En rektor kan åläggas två timmar färre undervisningstimmar än vad antalet lönegrundsgrupper anger om det finns en stor mängd administrativt arbete i skolan. Rektorns administrativa arbete påverkas till exempel av mängden annan personal utöver undervisningspersonalen.

Vid bedömningen av belastningsgraden i rektorns administrativa arbete beaktas de lösningar skolan har med biträdande rektor eller biträdande föreståndare. Rektorns undervisningstimmar behöver inte bindas till arbetsschemat.

Rektorns undervisningsskyldighet ändras inte till följd av små ändringar i lönegrundsgrupperna om rektorns totala arbetsbelastning förblir oförändrad.

En rektor kan åläggas högst två undervisningstimmar mer än vad antalet lönegrundsgrupper i skolan anger. Det administrativa arbetet ska i så fall minska i motsvarande mån på ett verifierbart sätt. Ett större antal undervisningstimmar måste kunna motiveras med en exceptionell situation som gäller ordnandet av undervisningen (se del B bilaga 1 § 9 mom. 5).


mom. 5 

Med undantag av de rektorer som avses i mom. 1 och 2 får en grundskolerektor (mom. 1–4) med högst 2 undervisningstimmar per vecka räkna följande uppgifter till antalet undervisningstimmar:

a) klassföreståndaruppgifter
b) förberedelser för demonstrationer i fysik och kemi (också när individuellt lönetillägg betalas)
c) förberedelser för demonstrationer i biologi
d) stödundervisning.

mom. 6 

Med undantag av de rektorer som avses i mom. 1 och 2 kan till antalet undervisningstimmar för en grundskolerektor (mom. 1–4) med högst 2 undervisningstimmar per vecka av särskilda skäl räknas också följande uppgifter

e) skötsel av bibliotek
f) skötsel av samlingar i biologi, fysik och kemi
g) ordnande av gemensamma musikframträdanden
h) elevhandledning
i) klubbarbete

mom. 7 

För en gymnasierektor fastställs antalet undervisningstimmar per år lokalt till högst 418 timmar. Det är dock möjligt att fastställa antalet undervisningstimmar per år till högst 456 timmar. I så fall kan skolan ha högst 100 studerande och det får inte ingå rektorsuppgifter inom den grundläggande utbildningen i rektorns tjänsteutövningsskyldighet, eller också ska det finnas någon annan grundad anledning till det högre antalet undervisningstimmar.

mom. 8 

För en rektor för ett vuxengymnasium fastställs antalet undervisningstimmar per år lokalt till högst 363 timmar. I antalet undervisningstimmar kan ingå handledning och övervakning av övningsuppgifter i modersmål och litteratur (bilaga 3 § 6 mom. 2) och anordnande av sommarkurser (bilaga 3 § 9).


Tillämpningsanvisning

Då antalet undervisningstimmar för en rektor för ett gymnasium/vuxengymnasium fastställs bör beaktas bland annat läroanstaltens storlek, eventuell verksamhet på flera ställen, eventuella särskilda utbildningsuppgifter för läroanstalten, ledning av flera läroanstalter, rektorns ansvar för budgeten och andra lokala specialförhållanden.


§ 11 Särskilda bestämmelser om arbetstiden för innehavare av rektorstjänst i grundskolan

mom. 1 

Om en skola/läroanstalt är varaktigt indelad i två eller flera fristående verksamhetsställen räknas till antalet undervisningstimmar per vecka sammanlagt 2–4 veckotimmar för rektorer, biträdande föreståndare/biträdande rektorer, vice föreståndare och skolföreståndare. Antalet timmar som används och fördelningen av dem beror på verksamhetsställenas storlek, placering och uppgiftsfördelningen mellan dessa personer. Om ställena ligger mycket långt från varandra eller annars verkar under särskilt svåra förhållanden, kan arbetsgivaren utöver timmarna ovan räkna sammanlagt högst fyra veckotimmar till undervisningsskyldigheten.

mom. 2  

Om klasser eller elev-/studerandegrupper som hör till en annan skola/läroanstalt varaktigt arbetar i samband med skolan, räknas såsom ovan ett sammanlagt timantal enligt mom. 1 till undervisningsskyldigheten för skolornas rektorer, biträdande föreståndare/biträdande rektorer, vice föreståndare och skolföreståndare.


Tillämpningsanvisning för moment 1 och 2

En skola/läroanstalt är inte indelad i två eller flera fristående verksamhetsställen på det sätt som avses i de föregående styckena om de olika byggnaderna är belägna nära varandra, på tomter som ligger bredvid eller mittemot varandra eller på samma tomt så att de bildar en fast och enhetlig funktionell skolhelhet.


mom. 3

Antalet timmar som används kan undantagsvis också räknas till antalet undervisningstimmar för någon annan av skolans lärartjänsteinnehavare. Motiveringen är att timantalet inte kan räknas till undervisningsskyldigheten för skolans rektor, biträdande föreståndare/biträdande rektor, vice föreståndare eller skolföreståndare. 

mom. 4 

Om rektorn, den biträdande föreståndaren eller skolföreståndaren ansvarar för ett elevhem, räknas till undervisningsskyldigheten 1–3 veckotimmar enligt följande:

Antal elever i elevhemmet

Timantal/vecka

1–50

1

51–100

2

101–

3

§ 12 Arbetstid och undervisningstimmar för biträdande rektorer i grundskolor och gymnasier

mom. 1 

Arbetstiden för en innehavare av biträdande rektorstjänst med helhetsarbetstid och helhetslön bestäms enligt § 9.

mom. 2 

Antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor är minst den övre gränsen på skalan över antalet undervisningstimmar för skolans rektor. När antalet undervisningstimmar fastställs ska skolans/läroanstaltens storlek och övriga lokala förhållanden beaktas. Med hänsyn till särskilda lokala förhållanden kan arbetsgivaren för ett läsår i taget besluta att antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor vid ett gymnasium understiger den nämnda gränsen med högst 3 veckotimmar.

§ 13  Arbetstid för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan (träder i kraft 1.8.2022) (lönebestämmelse i del B § 6)

mom. 1  

För en innehavare av lektorstjänst i elevhandledning är den arbetstid som arbetsgivaren bestämmer tid och plats för 1 221 timmar per läsår. Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller mellan måndag och fredag, förkortas den årliga bundna arbetstiden med 7 timmar för varje nämnd söckenhelg.

mom. 2 

Av arbetstiden ovan kan lektorn åläggas högst 500 timmar klassundervisning per läsår. En del av den tid som regleras av arbetsgivaren ska förläggas till skolans sommaravbrott. Denna tid, som främst gäller arbete med gemensam antagning, är 30–50 timmar av arbetstiden ovan.

mom. 3 

Det övriga arbete som hör till lektorstjänsten i elevhandledning utförs under icke-bunden arbetstid, som tjänsteinnehavaren själv får bestämma tid och plats för.


Tillämpningsanvisning

Den icke-bundna arbetstiden är avsedd för förberedelse av lektioner, sammanställning och utarbetande av studiematerial, läsning av facklitteratur samt förberedelse av andra handledningsuppgifter i skolan.


mom. 4

Den arbetstid som regleras av arbetsgivaren enligt mom. 1 får överskridas med högst 75 timmar, om det undervisnings- och handledningsarbete som fastställts för elevhandledaren inte kan minskas och överskridningsbehovet beror på en oförutsedd ökning av handledningsarbetet, till exempel då utbildningsanordnaren får fler skyldigheter till följd av utvidgad läroplikt. Arbetsgivaren och elevhandledaren ska komma överens om överskridningen av arbetstiden och hur den förläggs. En överenskommelse ingås också om det handledningsarbete som ska utföras under den överskridande arbetstiden och när arbetet ska utföras. Det handledningsarbete som ska utföras under överskridande arbetstid och förläggningen av arbetstiden planeras genom en separat arbetstidsplan. Den överskridande arbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 102.

§ 13 a Arbetstid för studiehandledare med årsarbetstid i gymnasiet: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla (träder i kraft 1.8.2022) (lönebestämmelse i del A § 6a)

mom. 1

Den årliga arbetstiden för en studiehandledare med årsarbetstid är 1 600 timmar, av vilka 400 timmar är sådant arbete som läraren får välja tid och plats för.


Tillämpningsanvisning

Innan läsåret börjar ska det för läraren fastställas en plan för arbetstidsanvändning som anger mängden undervisning och handledning och lärarens övriga uppgifter.

Om det under arbetsperioden är nödvändigt att ändra den fastställda planen för arbetstidsanvändning, görs detta genom att arbete och uppgifter som läraren fått tas bort eller byts. Hur planen har realiserats följs upp och bedöms i slutet av höst- respektive vårterminen.

Den arbetstid som läraren får välja tid och plats för är avsedd för förberedelse av studiehandledningskurser och sammanställning och utarbetande av anknytande studiematerial och för bland annat samarbete med arbetslivet och högskolor.


mom. 2

Av den arbetstid för studiehandledare som regleras av arbetsgivaren kan 30–50 timmar förläggas till skolans sommaravbrott.

mom. 3

Årsarbetstiden på 1 600 timmar kan överskridas med högst 100 timmar, om det undervisnings- eller handledningsarbete som fastställts i planen för studiehandledarens arbetstidsanvändning inte kan minskas och överskridningsbehovet anknyter till projektarbete eller andra särskilda uppgifter i gymnasiet. Arbetsgivaren och studiehandledaren ska komma överens om överskridningen av årsarbetstiden. Arbete som utförs under överskridande arbetstid planeras genom en särskild arbetstidsplan, och av denna arbetstid kan högst 30 timmar förläggas till skolans avbrott. Arbetstid som överskrider årsarbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 133.

mom. 4

Den årliga arbetstiden för en studiehandledare i gymnasiet som anställts som timlärare i huvudsyssla är minst 870 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 23 timmar per vecka. Andelen arbetstid som timläraren får bestämma tid och plats för bestäms enligt mom. 1. Lönen för en timlärare som arbetar mindre än 1 600 timmar är lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid.

§ 13 b Arbetstid för speciallärare med årsarbetstid i gymnasiet: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla (träder i kraft 1.8.2022) (lönebestämmelse i del B § 6 b)

mom. 1

Den årliga arbetstiden för en speciallärare med årsarbetstid är 1 600 timmar, av vilka 400 timmar är sådant arbete som läraren får välja tid och plats för.  


Tillämpningsanvisning

Innan läsåret börjar ska det för läraren fastställas en plan för arbetstidsanvändning som anger lärarens uppgifter. Sådana uppgifter är bland annat specialundervisning och speciallärarens uppgifter i en konsultativ roll som stöd för ämneslärare i gymnasiet i anknytning till stöd för de studerandes lärande samt samarbete med elevvården. 

Om det under arbetsperioden är nödvändigt att ändra den fastställda planen för arbetstidsanvändning, görs detta genom att arbeten och uppgifter som läraren fått stryks eller byts ut. Hur planen har realiserats följs upp och bedöms i slutet av höst- respektive vårterminen.
 
Den arbetstid som läraren får välja tid och plats för är avsedd för bland annat arbete som hänför sig till förberedelse av specialundervisning och stöd för de studerandes lärande. 


mom. 2     

Av den arbetstid för speciallärare som regleras av arbetsgivaren kan högst 30 timmar förläggas till skolans avbrott, om man kommit överens om detta lokalt med förtroendemannen i fråga.

mom. 3

Årsarbetstiden på 1 600 timmar kan överskridas med högst 100 timmar, om det undervisningsarbete eller övriga arbete som fastställts i planen för speciallärarens arbetstidsanvändning inte kan minskas och överskridningsbehovet anknyter till projektarbete eller andra särskilda uppgifter i gymnasiet. Arbetsgivaren och specialläraren ska komma överens om överskridningen av årsarbetstiden. Det handledningsarbete som ska utföras under överskridande arbetstid planeras genom en separat arbetstidsplan. Arbetstid kan förläggas till sommaravbrottet, om det är nödvändigt på grund av uppgifternas karaktär. Arbetstid som överskrider årsarbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 133. 

mom. 4

Den årliga arbetstiden för en speciallärare i gymnasiet som anställts som timlärare i huvudsyssla är minst 870 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 23 timmar per vecka. Andelen arbetstid som timläraren får bestämma tid och plats för bestäms enligt mom. 1. Lönen för en timlärare som arbetar mindre än 1 600 timmar är lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid. 

§ 14 Lärararbetsdagar

mom. 1 

En tjänsteinnehavare som anställts tillsvidare eller för minst ett arbetsår är skyldig att utöver de egentliga skoldagarna och annan arbetsskyldighet delta i studie- och planeringsarbete tre dagar per läsår. Om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt, kan en av dessa dagar av särskilda skäl ordnas som två separata sammanlagt minst sex timmar långa pass.

mom. 2 

Arbetsgivaren kan bestämma att en tjänsteinnehavare, utöver den i mom. 1 nämnda arbetstiden för studier och planering, även ska delta i sådan planering, utbildning och utveckling av arbetsplatsen som sker utöver de egentliga skoldagarna och övrig arbetsskyldighet, högst två dagar (högst 12 timmar) per läsår.

mom. 3  

Arbetstiden under en sådan dag som avses i mom. 2 är 6 timmar, och utvecklingsdagen ska ordnas i direkt anslutning till slutet eller början av arbetstiden under terminen. Om arbetsgivaren har bestämt att två utvecklingsdagar ska hållas under läsåret, får den ena ordnas som två tretimmars pass under sådana dagar som är arbetsdagar för eleverna, om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt. För en utvecklingsdag (6 tim.) betalas en dagslön i samband med följande månads lönebetalning.


Tillämpningsanvisning

Arbetsgivaren avgör om hela lärarkåren i kommunen ska delta i de lärardagar som avses i mom. 2 (t.ex. lärardag för uppdatering av läroplaner, lärardag om grunderna för utvärdering av skolarbetet, utvecklingsdag för arbetsplatsen) eller om en del av kommunens lärare ska delta (t.ex. lärarna för årskurs 7–9) eller en del av lärarna i någon skola (utvecklingsgrupp för samarbete mellan skolor, e.d.). De lärararbetsdagar som avses i mom. 1, lärarmöten under läsåret och den tid lärarna har för planering per vecka kan givetvis användas för motsvarande arbete, till exempel för sådana uppgifter som nämns i utbildningslagstiftningen. Lärararbetsdagar bör i regel inte förläggas till lördagar.


mom. 4  

Slopat 1.10.2007–31.7.2025.

§ 14 a Byte av arbetstid (träder i kraft 1.8.2024)

Under ett läsår kan högst 114 timmar av undervisningsarbetet genom överenskommelse bytas ut mot utvecklingsarbete / mentor- och/eller tutorarbete.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen gör det möjligt för läraren och rektorn att komma överens om att undervisningstimmar byts mot utvecklingsarbete / mentor- och/eller tutorarbete. Under ett läsår kan högst 114 undervisningstimmar bytas ut. Vid utbytet tillämpas koefficienten 1,5, och då motsvaras 114 undervisningstimmar av 171 timmar utvecklingsarbete / mentor- och/eller tutorarbete. Läraren och rektorn kommer överens om vilket slags uppgifter denna arbetstid ska användas till. Det är också möjligt att komma överens om att arbetstiden ska användas exempelvis till lärarens kompetensutveckling eller till verksamhet som stöder arbetshälsan.


§ 15 Söckenhelger som förkortar arbetstiden

Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på någon annan vardag än lördag och detta minskar elevernas skolarbetsdagar per år, räknas de bortfallande skolarbetsdagarna ändå som avlönade dagar enligt lärarens arbetsschema.

§ 16 Sammanräkning av lärartjänsteinnehavares timmar

Om en grundskollärare också undervisar vid ett gymnasium/vuxengymnasium eller en gymnasie-/vuxengymnasielärare också undervisar i grundskolan räknas timmarna ihop i följande ordning:

När en grundskollärare också undervisar vid ett gymnasium/ vuxengymnasium:

När en gymnasie-/ vuxengymnasielärare också undervisar i grundskolan:

1 undervisningstimmar i grundskolan

1 undervisningstimmar i gymnasiet inkl. koefficienter

2 arbetsuppgifter i grundskolan som kan räknas till undervisningsskyldigheten

2 arbetsuppgifter i gymnasiet som kan räknas till undervisningsskyldigheten

3 undervisningstimmar i gymnasiet inkl. koefficienter

3 undervisningstimmar i grundskolan

4 arbetsuppgifter i gymnasiet som kan räknas till undervisningsskyldigheten

4 arbetsuppgifter i grundskolan som kan räknas till undervisningsskyldigheten


Tillämpningsanvisning

Timmar för förberedelse av demonstrationer likställs med undervisningstimmar. Lärarens undervisningstimmar i den sekundära skolformen inverkar på demonstrationstimmarna i den mån de räknas till lärarens undervisningsskyldighet.

När en lärartjänsteinnehavare i grundskolan ges övertimmar/särskilda uppgifter vid gymnasiet, ersätts de enligt gymnasiets arvodesgrund för timundervisning (se bilaga 1 § 26 mom. 5). Om en lärartjänsteinnehavare vid gymnasiet ges övertimmar/särskilda uppgifter vid grundskolan, ersätts de enligt grundskolans arvodesgrund för timundervisning (se bilaga 2 § 13 mom. 2).


§ 17 Timmar för förberedelse av demonstrationer

mom. 1 

Av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer i fysik och kemi per vecka räknas en femtedel till undervisningsskyldigheten för innehavare av ämneslärartjänst i grundskolor och gymnasier och för de innehavare av speciallärartjänst/specialklasslärartjänst som undervisar i årskurs 7–9. För innehavare av lärartjänst vid vuxengymnasier räknas en tiondel av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer i fysik och kemi till undervisningsskyldigheten.

mom. 2 

Av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer och laborationer i biologi, jord- och skogsbruk och trädgårdsskötsel räknas en tjugondel till undervisningsskyldigheten för innehavare av ämneslärartjänst i grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier och för de innehavare av speciallärartjänst/specialklasslärartjänst som undervisar i årskurs 7–9.


Tillämpningsanvisning

Om resultatet inte blir ett heltal, avrundas det kalkylerade talet till närmaste heltal. Om två heltal är lika nära, görs avrundningen uppåt. Demonstrations- och laborationstimmarna ska antecknas i lärarens arbetsschema.

Överenskommelsen om individuellt lönetillägg för demonstrationer i fysik och kemi för en lärare i fysik och kemi som i samband med övergången till grundskolesystemet i kommunen har flyttats från en befattning som lärare i fysik och kemi vid ett privat läroverk till en tjänst vid grundskolan, ingår i protokollsanteckningen efter § 51 mom. 8 i del II i bilaga 17 till AKTA 1977. Tillämpningsdirektiven ingår i Kommunala avtalsdelegationens byrås cirkulär 69/1975.

Schema för demonstrationsersättningar

Grundskolor och gymnasier

 

Klasstimmar i fysik och kemi

Demonstrationstimmar

2,50–7,49

1

7,50–12,49

2

12,50–17,49

3

17,50–22,49

4 osv.

Vuxengymnasier

 

Klasstimar i fysik och kemi

Demonstrationstimmar

5–14,99

1

15–24,99

2

25–

3

Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier

 

Klasstimmar i biologi (ej geografi)

Demonstrationstimmar

10–29,99

1

30–

2


§ 18 Ersättning till ambulerande lärare (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1

Om en lärartjänsteinnehavare undervisar vid två eller flera verksamhetsställen och enligt arbetsplanen är tvungen att under dagen förflytta sig mellan dem (i genomsnitt en eller två gånger per vecka), betalas en ersättning i euro enligt lönebilagan. Om läraren byter verksamhetsställe tre eller fyra gånger, betalas ersättningen förhöjd med 50 %. Vid fem eller flera byten betalas dubbel ersättning.


Tillämpningsanvisning

Ersättning enligt bestämmelsen betalas inte om avståndet mellan verksamhetsställena är kortare än 2 kilometer.


mom. 2

Bestämmelsen kan undantagsvis tillämpas också på en lärartjänsteinnehavare som undervisar vid två eller flera verksamhetsställen, trots att läraren inte byter verksamhetsställe mitt under dagen. För att bestämmelsen ska tillämpas förutsätts då att det finns en orsak som beror på lokala särförhållanden i anordnandet av utbildning. En sådan orsak kan anses vara långa avstånd mellan verksamhetsställena eller skärgårdsförhållanden, som gör det nödvändigt att ha ambulerande lärare på grund av det låga antalet elever eller studerande. Avstånden mellan verksamhetsställena bör vara minst 40 kilometer. En ersättning i euro enligt lönebilagan betalas om läraren har två verksamhetsställen. Om verksamhetsställena är tre eller fler betalas ersättningen förhöjd med 50 %. Förhöjd ersättning betalas också om avståndet mellan verksamhetsställena är minst 80 kilometer.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelserna i denna paragraf (mom. 1 och 2) tillämpas också på timlärare i huvudsyssla. Bestämmelserna blir tillämpliga på gemensamma timlärare i huvudsyssla om det är fråga om samma utbildningsanordnares grundskola/gymnasium.

Bestämmelsen ersätter inte resekostnadsersättningar som betalas enligt AKTA bilaga 16.


mom. 3

Om det krävs för att antalet undervisningstimmar enligt undervisningsskyldigheten ska uppfyllas för en lärartjänsteinnehavare, eller om bestämmelsen tillämpas på en timlärare i huvudsyssla som har underskott i undervisningsskyldigheten, kan ersättningen enligt denna bestämmelse användas till att fylla ut undervisningsskyldigheten enligt följande formel:

Ersättningen i euro till den ambulerande läraren / lärarens ordinarie månadslön som motsvarar full undervisningsskyldighet x lärarens undervisningsskyldighet.

Ersättningen räknas inte med i den ordinarie lönen i formelns divisor.

§ 19 Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1  

Till en lärartjänsteinnehavare som åläggs att sköta en separat angiven uppgift som gäller utveckling, planering eller administration av undervisningen i en skola/läroanstalt eller mentor- och/eller tutorarbete betalas utgående från uppgiftens svårighetsgrad och ansvarsnivå en ersättning som arbetsgivaren fastställer utgående från lönebilagan.

mom. 2  

I grundskolan ska det månatliga skolspecifika belopp som framgår av lönebilagan användas för en uppgift enligt mom. 1

mom. 3 

Om en skola med årskurs 1–6 och/eller årskurs 7–9 och/eller en specialskola har en gemensam föreståndare, bestäms beloppet i mom. 2 enligt kvoten för skolan med årskurs 7–9.

mom. 4  

I fråga om grundskolor som inte har tillgång till den skolspecifika kvoten i mom. 1–2 kan den behöriga myndigheten i kommunen enligt övervägande på samma grunder som i mom. 1 använda det belopp per månad som framgår av lönebilagan för varje helt tiotal av skolornas sammanlagda antal lönegrundsgrupper för utveckling, planering eller administration av undervisningen i enskilda skolor eller i kommunen.

mom. 5 

I gymnasier ska det månatliga skolspecifika belopp som framgår av lönebilagan användas för det ändamål som avses i mom. 1.

mom. 6 

Vid vuxengymnasier kan den behöriga myndigheten i kommunen enligt prövning använda följande belopp per månad för det ändamål som avses i mom. 1:

Om målen för uppgiften godkänts och man på förhand kommit överens med läraren om uppföljning av måluppfyllelsen, betalas månatligen enligt uppgiftens svårighetsgrad och ansvar tidsbegränsat det belopp som framgår av lönebilagan per varje tiotal tjänsteinnehavare i huvudsyssla vid vuxengymnasiet och timlärare som uppnår huvudsyssla på basis av timmar i vuxengymnasiet.

mom. 7

(gäller 1.8.2016–31.7.2025)

Om det för ordnandet av utbildningen är nödvändigt att tillämpa denna paragrafs bestämmelser om grundskolan på ett annat sätt, kan arbetsgivaren besluta att en del av ersättningen för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter används på kommunnivå.


Tillämpningsanvisning

En del av beloppet enligt mom. 2 som beräknas per skola och som framgår av lönebilagan kan enligt arbetsgivarens övervägande användas på kommunnivå, om det är motiverat för utvecklingen av hela kommunens undervisning och det inte är ändamålsenligt att använda hela beloppet i enskilda skolor. Minst 70 procent av beloppet ska ändå tilldelas enskilda skolor.

Innan beslut fattas om att använda skolspecifika pengar på kommunnivå bör förhandlingar föras om saken enligt kapitel IV § 14 mom. 2 i huvudavtalet.


§ 20 Administrativa rektorsuppgifter

Om en biträdande föreståndare, en vice föreståndare eller någon annan lärartjänsteinnehavare vid skolan åläggs att vid sidan av sin egen tjänst under tiden för avbrott i rektorns tjänsteutövning sköta de administrativa uppgifter som hör till rektorstjänsten, betalas för uppgiften en ersättning som inte hör till den ordinarie lönen och som per arbetstimme som fastställs av arbetsgivaren utgör den ordinarie lönen dividerat med 152.

§ 21 Slopad