Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

IV Avbrott i tjänsteutövningen

§ 22 Slopad

§ 23 Betalning/minskning av övertimarvode, timarvoden och ersättningar för särskilda uppgifter under tjänstledighet

mom. 1  

Under avlönad tjänstledighet avdras inte övertimarvoden eller de övertimmar som ålagts tjänsteinnehavaren och som betalas enligt timarvodesgrunden och inte heller det arvode som betalas för särskilda uppgifter. De betalas enligt det antal veckotimmar som fastställts i arbetsplanen, dock högst till ingången av följande läsår.

mom. 2 

Under oavlönad tjänstledighet avdras övertimmarna enligt arbetsplanen och de övertimmar som ålagts tjänsteinnehavaren och som betalas enligt timarvodesgrunden och särskilda uppgifter genom användning av engångstimarvode (1/38 eller 1/33).