Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

I Tillämpning och lönegrundsgrupp

§ 1 Tillämpliga avtalsbestämmelser

mom. 1 

På anställningsvillkoren för innehavare av rektors- och lärartjänst som anställts tillsvidare eller för viss tid och på anställningsvillkoren för timlärare tillämpas del A och B i UKTA och bilaga 1 för grundskolor, bilaga 2 för gymnasier och bilaga 3 för vuxengymnasier.


Tillämpningsanvisning

Bilaga 1 tillämpas på den grundläggande utbildning för läropliktiga och den förskole- och påbyggnadsutbildning som ska ordnas i grundskolan enligt lagen om grundläggande utbildning.

Bilaga 2 tillämpas på sådan gymnasieutbildning i gymnasier som avses i gymnasielagen och som i huvudsak är avsedd för unga.

Bilaga 3 tillämpas på i gymnasielagen avsedd gymnasieutbildning som i huvudsak är avsedd för vuxna vid ett gymnasiums linje för vuxenutbildning eller vid ett vuxengymnasium och på sådan grundläggande utbildning för andra än läropliktiga som följer lagen om grundläggande utbildning.


mom. 2 

På grundskolans, gymnasiernas och vuxengymnasiernas rektorer och lärare tillämpas dessutom följande bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA):

Kap. IILöner, § 13 (resultatbonus), § 14 (engångsarvode), § 16 (språktillägg) och § 20 (arbetsgivarens kvittningsrätt)
Kap. IVSemester (rektorer) med beaktande av vad som bestäms i UKTA del A § 33
Kap. VTjänst-, arbets- och familjeledighet, § 5–11 mom. 2–3 med de undantag som framgår av UKTA del A kap. V
Kap. VI

Ersättningar för kostnader och naturaprestationer

Bestämmelse i UKTA del B § 25 

Kap. VIIFörtroendemän
Kap. VIIIPermittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande, med undantag av uppsägningstiderna.

§ 2 Lönegrundsgrupper inom den grundläggande utbildningen (träder i kraft 1.8.2023)

mom. 1

I bilaga 1 som gäller grundskolan beräknas en lönegrundsgrupp enligt följande:

  1. I årskurs 1–6 och inom förskoleundervisningen bildas en lönegrundsgrupp för varje påbörjat antal av 15 elever.
  2. I årskurs 7–9 bildas en lönegrundsgrupp för varje påbörjat antal av 25 elever.
  3. Dessutom bildas en lönegrundsgrupp för varje påbörjat antal av 20 sådana elever vid skolan som fått beslut om särskilt stöd.

Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen tillämpas som sådan också på specialundervisning i klass, förberedande undervisning, flexibel grundläggande utbildning och elever inom HUX-utbildning. Elever som får särskilt stöd blir medräknade i punkt 3 samt punkt 1 eller 2.


Protokollsanteckning

Lönegrundsgrupperna för en rektor för en specialskola beräknas fortfarande enligt bestämmelsen i § 2 i UKTA 2020–2021. Lönegrundsgrupperna för rektorer beräknas fortfarande enligt UKTA 2020–2021 i en situation som avses i § 3 mom. 2 punkt b.