Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

V Visstidsanställda

§ 24 Lön för visstidsanställda tjänsteinnehavare

mom. 1  

Visstidsanställda lärare (personer som sköter vakanta tjänster och vikarier) har rätt att få lön enligt samma lönegrunder och samma arbetsskyldighet som tillsvidareanställda tjänsteinnehavare. Ett undantag från detta är dock att endast de visstidsanställda tjänsteinnehavare som anställts för minst 60 dagar har rätt till följande löneförmåner:

  1. tillfällig vårdledighet (AKTA kap. V § 9)
     
  2. vissa tjänstledigheter (AKTA kap. V § 11 mom. 2 och 3).

mom. 2  

Denna paragraf tillämpas på en tillsvidareanställd lärartjänsteinnehavare som är tjänstledig för att för viss tid sköta en lärartjänst hos samma arbetsgivare.

mom. 3  

Om anställningen fortgår högst fem skolarbetsdagar, betalas lönen som timarvode på samma sätt som till timlärare i bisyssla. Till detta timarvode läggs varken den årsbundna delen av det individuella tillägget eller koefficient- eller gymnasieresurstimmar eller extra timmar vid vuxengymnasier. På grund av att det inte finns någon samplaneringsskyldighet, betalas ett timarvode som är timlärarens timarvode multiplicerat med 0,94 i grundskolor och med 0,96 i gymnasier och vuxengymnasier.

mom. 4 

Om skolan följer ett periodsystem och anställningen fortgår längre än fem skolarbetsdagar och infaller under en tid då antalet undervisningstimmar är mindre än undervisningsskyldigheten, betalas till en visstidsanställd tjänsteinnehavare en sådan andel av den ordinarie lönen som motsvarar de timmar som hållits under anställningen enligt följande formel:

 

Antalet hållna timmar

x

Den ordinarie lönen under anställningen

De totala antalet timmar som hör till
undervisningsskyldigheten under anställningen


Tillämpningsanvisning för moment 4

Till antalet hållna timmar i grundskolan räknas också de särskilda uppgifter som räknas till undervisningsskyldigheten.

Till antalet hållna timmar i gymnasiet räknas koefficienttimmar och eventuella demonstrationstimmar och eventuellt timmar för olika uppgifter som tas från gymnasieresurstimmarna och de extra timmarna vid vuxengymnasier.


mom. 5 

Om en visstidsanställd tjänsteinnehavare håller fler timmar under anställningen än vad undervisningsskyldigheten förutsätter, betalas utöver den ordinarie lönen ett övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten.


Tillämpningsanvisning för moment 5

Om anställningen varar enbart ett arbetsår eller kortare tid betalas övertimarvode enligt del A § 27.