På svenska
OVTES
Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

VI Erinäisiä määräyksiä

25 § Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaukset

1 mom. 

Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavalle opettajalle matkakustannukset korvataan KVTES liite 16 matkakustannusten korvausta koskevien määräyksien mukaan.

26 § Siirtymämääräys 1.8.2005 euromääräiseen palkkaukseen siirretyille opettajille

1 mom.

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.7.2005 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.8.2005 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, muodostui erotuksesta henkilökohtainen palkanlisä.

2 mom.

Henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.


Soveltamisohje

Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostuneiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaista lisää.

Viranhaltijan siirtymisestä toiseen virkaan on kyse myös tapauksessa, jossa henkilöltä poistetaan koulunjohtajan tai apulaisjohtajan tehtävät.


27 § Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta maksettavaa palkkaa määrättäessä 1.3.2007

1 mom.

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 28.2.2007 voimassa olleen OVTES 2005–2007 sopimusmääräysten mukaan oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.3.2007 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostui henkilökohtainen siirtymäkauden lisä.


Soveltamisohje

Siirtymäkauden lisä voi johtua 28.2.2007 voimassa olleen OVTES:n erillisen lisäpalkkion tai lisän poistumisesta, kun 7 §:n mukaan määrätty tehtäväkohtainen palkka tehtävän hoitamisesta on muodostunut pienemmäksi henkilön ollessa työnantajan palveluksessa 28.2.2007.


2 mom.

Tämän pykälän henkilökohtainen siirtymäkauden lisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.


Soveltamisohje

Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaista lisää. Viranhaltijan siirtymisestä toiseen virkaan on kyse myös mm. tapauksessa, jossa henkilöltä poistetaan koulunjohtajan tai apulaisjohtajan tehtävät. Myös muu olosuhteen muutos, jonka vuoksi siirtymäkauden lisää on muodostunut, poistaa siirtymäkauden lisää.


28 § Päätoimista tuntiopettajaa koskevat osion B sopimusmääräykset

  1 §    Sovellettavat sopimusmääräykset  
  7 §    Palkan muodostuminen  
  8 §    Vuosisidonnainen lisä
14 §    Opettajatyöpäivät
14 a § Työajan vaihtaminen (voimaan 1.8.2022)
15 §    Työaikaa lyhentävät arkipyhät
17 §    Demonstraatioiden valmistelutunnit
18 §    Kiertämisestä tulevan työn korvaaminen opettajalle (voimaan 1.8.2022)
19 §    Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä (voimaan 1.8.2022)
20 §    Rehtorin hallinnolliset tehtävät
23 §    Ylituntipalkkion, tuntipalkkioperusteella maksettavan ylitunnin ja erityistehtäväkorvauksen maksaminen/vähentäminen virkavapaan ajalta
24 §    Määräajaksi otetun viranhaltijan palkkaus
25 §    Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaukset
26 §    Siirtymämääräys 1.8.2005 euromääräiseen palkkaukseen siirretyille opettajille
27 §    Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta maksettavaa 1.3.2007.