Suomeksi
UKTA
Del A Allmän del

III Arbetstid

§ 31 Arbetstidsformer

Undervisningspersonalens arbetstider framgår av respektive del och/eller bilaga.


Tillämpningsanvisning

Undervisningspersonalens arbetstidsformer är följande (förteckningen efter varje arbetstidsform är inte uttömmande, utan ska betraktas som exempel):

1. Arbetstid baserad på undervisningsskyldighet och övertimmar

  • grundskollärare
  • gymnasielärare

2. Helhetsarbetstid (byråarbetstid anpassad efter läroanstaltens verksamhet, AKTA kap. III § 8)

  • rektorer och innehavare av biträdande rektorstjänst i grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier
  • rektorer och biträdande rektorer vid yrkesläroanstalter

3. Arbetstider baserade på årsarbetstimmar

  • lektorer i elevhandledning i grundskolan
  • lärare vid medborgarinstitut
  • innehavare av studiehandledar- och speciallärartjänst med årsarbetstid i gymnasier

4.  Årsarbetstid

  • lärare vid yrkesläroanstalter

5. Arbetstidsformer för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik (del G)

  • Allmän arbetstid (AKTA kap. III § 7)
  • Periodarbetstid (AKTA kap. III § 9) kan bli tillämplig vid ett daghem eller sjukhus med verksamhet dygnet runt om förutsättningarna för tillämpning av periodarbete uppfylls.

 

Arbetstiden för timlärare vid medborgarinstitut, folkhögskolor, konstskolor för barn och unga samt för timlärare i bisyssla i tjänsteförhållande vid olika skolor och läroanstalter bestäms enligt arbetsavtalet eller enligt respektive bestämmelse som gäller för timlärare i tjänsteförhållande.


§ 32 Arbetsdagarnas antal, förläggning av arbetsdagar och längden på en undervisningstimme

mom. 1 

Antalet arbetsdagar (elev- och lärararbetsdagar), förläggningen av undervisningstimmar och annan arbetstid som regleras av arbetsgivaren samt längden på en undervisningstimme bestäms enligt den lagstiftning som gällde 31.12.1998 och enligt den vedertagna praxis som framgår av arbetsplanen eller ett motsvarande dokument.


Tillämpningsanvisning

Avsikten med bestämmelsen är att den del av lärarens arbetstid i skolan/läroanstalten som regleras av arbetsgivaren ska förbli kvantitativt och tidsmässigt oförändrad.

I grundskolan iakttas dock bestämmelserna i lagen och förordningen om grundläggande utbildning.


mom. 2 

Om det med tanke på utbildningsarrangemangen är nödvändigt att tillämpa bestämmelserna i denna paragraf på något annat sätt, kan man från fall till fall särskilt komma överens om detta med förtroendemannen i fråga.