Suomeksi
UKTA
Del A Allmän del

VI Gemensamma lärare

§ 47 Tillämpningsområdet för bestämmelser som gäller gemensamma lärare

mom. 1 

Om arbetsgivaren har ålagt en lärartjänsteinnehavare undervisning och/eller annat arbete enligt olika utbildningslagar vid någon annan läroanstalt än den egna, eller om arbetsgivaren har ålagt läraren undervisning och/eller annat arbete enligt en och samma utbildningslag i olika administrativt sett självständiga läroanstalter, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på tjänsteinnehavaren, om inget annat följer av mom. 2.

mom. 2 

Detta kapitel tillämpas inte på lärartjänsteinnehavare som undervisar i både en grundskola och ett gymnasium, i två eller flera grundskolor eller i två eller flera gymnasier, om inte arbetsgivaren bestämt att läraren utöver den grundläggande utbildningen och/eller gymnasieundervisningen ska undervisa inom yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, fritt bildningsarbete eller grundläggande konstundervisning någon annanstans än i grundskolan/gymnasiet.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas varken på lärartjänsteinnehavare som undervisar vid läroanstalter med yrkesutbildning på flera områden eller på lärare inom småbarnspedagogiska enheter i del G.


§ 48  Anställningsvillkoren för gemensamma lärare

Anställningsvillkoren för lärartjänsteinnehavare som avses i detta kapitel bestäms enligt den skola/läroanstalt där tjänsten har inrättats/placerats.

§ 49 Arbetstid för gemensamma lärare

mom. 1 

För en lärartjänsteinnehavare räknas en årlig undervisningsskyldighet ut, om antalet arbetsveckor per år vid olika läroanstalter avviker från varandra.

mom. 2 

En lärartjänsteinnehavare som fullgör minst en tredjedel av sin undervisningsskyldighet vid någon sådan annan läroanstalt som avses i § 47 är skyldig att vid denna utföra annat arbete enligt den lagstiftning och de andra bestämmelser som gäller läroanstaltens lärare i proportion till det antal undervisningstimmar som tjänsteinnehavaren håller vid läroanstalten.


Protokollsanteckning

Med annat arbete i mom. 2 avses överenskommet annat arbete för lärartjänsteinnehavare vid ett medborgarinstitut, en folkhögskola eller en musikläroanstalt.


§ 50 Resekostnadsersättningar för gemensamma lärare

Om en lärartjänsteinnehavares primära läroanstalt är en grundskola eller ett gymnasium tillämpas bestämmelserna i del B § 18 (Inräknande av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten) endast i fråga om undervisning i grundskolan och gymnasiet, inte i fråga om undervisning i andra läroanstalter.


Tillämpningsanvisning

Ersättningar för resekostnader bestäms enligt AKTA bilaga 16. Den primära läroanstalten betraktas som permanent verksamhetsställe.