Suomeksi
UKTA
UKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Underteckningsprotokoll till tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal 2022–2025

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Efter 30.4.2025 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Avtalshöjningar år 2022

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2022   

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning.  Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent.  Det individuella tillägget (Del A § 11 / AKTA kap. II § 11) höjs med 2,0 procent.

Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner i del B § 19 samt tilläggen för konst- och färdighetsämnen i del B bilaga 1 § 23 höjs med 2,0 procent.

mom. 2 Lönesättning  

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagan i UKTA.

mom. 3 Central justeringspott 1.10.2022

Justeringspotten är 0,53 procent. Av potten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

Senast 30.9.2022 ska parterna ha förhandlat om hur justeringspotten ska användas. Om parterna inte kommer överens om hur potten ska användas, höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,5 procent.

§ 3 Avtalshöjningar år 2023

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2023   

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,32 procent. Det individuella tillägget (Del A § 11 / AKTA kap. II § 11) höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2023

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagan i UKTA höjs 1.6.2023 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2023  

År 2023 är de avtalshöjningar som avses i mom. 1 och 2 samt den centraliserade potten i § 6 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2023 vet att kommer att uppstå under avtalsåret 2023 för kollektivavtalen inom följande branscher:  

  • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
  • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
  • Bil- och transportbranschen: Kollektivavtalet för lastbilsbranschen (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)


Om något avtalsområde 1.2.2023 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 28.2.2023 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2023. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna.

§ 4 Avtalshöjningar år 2024

mom. 1 Allmän förhöjning 1.6.2024  

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,5 procent. Det individuella tillägget (Del A § 11 / AKTA kap. II § 11) höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.6.2024  

Den lokala justeringspotten är 0,4 procent av lönesumman inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

mom. 3 Lönesättning  

Grundlönerna enligt lönesättningen i lönebilagan i UKTA höjs 1.6.2024 i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 4 Stupstock för avtalshöjningarna 2024  

År 2024 är de avtalshöjningar som anges i mom. 1 och 2 sammanlagt 1,9 %. Om emellertid kostnadseffekten inom de branscher som räknas upp nedan överskrider denna förhöjning, läggs 70 % av den överstigande delen till den allmänna förhöjningen enligt mom. 1, och 30 % fördelas i form av en lokal justeringspott. Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten, fördelas hälften som en allmän förhöjning och resten enligt arbetsgivarens beslut.

Den procentuella kostnadseffekten räknas som ett matematiskt medelvärde (två decimaler) av de kostnadseffekter som man 1.2.2024 vet att kommer att uppstå under avtalsåret 2024 för kollektivavtalen inom följande branscher:  

  • Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare (Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf)  
  • Kollektivavtalet för den kemiska basindustrin (Industrifacket rf och Kemiindustrin rf)  
  • Bil- och transportbranschen: Kollektivavtalet för lastbilsbranschen (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)


Om något avtalsområde 1.2.2024 saknar en förhandlingsuppgörelse för tiden i fråga, eller om kostnadseffekten för något avtalsområde enligt beräkningsprincipen ovan är noll eller på minus, lämnas den utanför beräkningen.  

Om avtalsparterna inom kommunsektorn inte senast 29.2.2024 når samförstånd om storleken på kostnadseffekterna, tillsätts på initiativ av någon avtalspart en skiljenämnd för alla avtalsområden för att lösa tvisten. Varje avtalspart i kommunsektorn utser två medlemmar till nämnden och kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska komma med ett avgörande senast 15.4.2024. Nämndens kostnader fördelas jämnt mellan parterna. 

§ 5 Förfaranden med de lokala justeringspotterna  

mom. 1  Fördelningen av de lokala justeringspotterna  

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.  

De lokala justeringspotterna används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.  

mom. 2 Beräkning av de lokala justeringspotterna  

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.  

mom. 3 Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna  

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.  

mom. 4 Utredning om justeringspotterna  

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

§ 6 Centraliserad pott

I del B har det gjorts ändringar som främst påverkar lönen för rektorerna inom den grundläggande utbildningen. Syftet är att förenkla fastställandet av s.k. lönegrundsgrupper (§ 2). För ändringen av bestämmelserna används centraliserat 0,09 procent av lönesumman inom UKTA. Ändringen träder i kraft 1.8.2023.

Lönesättningsstrukturen för del G har ändrats genom ett tillägg av en ny lönepunkt för biträdande föreståndare och en nivåhöjning på 3,1 procent av daghemsföreståndarnas grundlöner och uppgiftsrelaterade löner. För ändringen av bestämmelserna används centraliserat 0,07 procent av lönesumman inom UKTA. Reformen träder i kraft 1.6.2023.  

Utöver det som nämns ovan har inräknandet av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten i del B (§ 18) förenklats samtidigt som tillämpningsområdet har utvidgats. Dessutom har semesterdagsersättningen i del A (§ 36) utvecklats och bestämmelserna i del F reviderats. Det har också gjorts ändringar med anledning av familjeledighetsreformen. Dessa ändringar medför för olika lärargrupper små kostnadseffekter eller kostnadseffekter som tar ut varandra.

§ 7 Familjeledighetsreformen  

I kommunsektorn har parterna till följd av familjeledighetsreformen kommit överens om ändringar i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn, som också gäller dem som omfattas av UKTA. Närmare bestämmelser om detta finns i underteckningsprotokollet till AKTA och dess bilaga.  

§ 8 Medlemsavgifter till fackföreningar  

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna anställda följs anvisningarna från 1.5.2022 (KT:s cirkulär 4/2022).   

§ 9 Fortlöpande förhandlingar  

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.  

§ 10 Arbetsgrupper under avtalsperioden   

Följande arbetsgrupper tillsätts:

Arbetsgrupp för lönesystemet i del G

Arbetsgruppen förhandlar om ett nytt lönesystem som ska ersätta det nuvarande arbetsvärderingssystemet i del G, i det fall att motsvarande ändring sker i AKTA. Vid förhandlingarna utreds också möjligheterna att differentiera lönen utifrån uppgifter och utbildning med beaktande av problemen med tillgången på personal.  

Arbetsgruppen ska hos arbetsgivarna följa upp tillämpningen av simulerings- och försöksbestämmelser enligt AKTA och komma överens om eventuella behövliga ändringar i systemet utifrån denna uppföljning. I arbetsgruppens uppdrag ingår även eventuella ändringar av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget. Arbetsgruppen beaktar i sitt arbete programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.

Avtalsparterna ska senast 15.6.2022 utreda och komma överens om ändringar i lönesättningsstrukturen för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken enligt UKTA del G så att behörighetsvillkoren i 26 §, 30 § och 31 § i lagen om småbarnspedagogik beaktas som en faktor som höjer grundlönen fr.o.m. 1.10.2022. Om arbetsgruppen inte når samförstånd inom den utsatta tiden 15.6.2022, ändras lönesättningsstrukturen (bilaga till detta underteckningsprotokoll) från 1.10.2022. För ändringen används den centraliserade pott som avses i § 2 mom. 3.

Arbetsgrupp för anställningsvillkor i gymnasier och vuxengymnasier

Arbetsgruppen förhandlar om utveckling av bestämmelserna om gymnasieresurser, uppgifter i anslutning till studentskrivningar och andra anställningsvillkor.

§ 11 Betalning av justerade löner  

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten.  Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

Helsingfors, den 8 juni 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF